Gå til meny

*Arbeids- og inkluderingsdepartementet,
Postboks 8019 Dep,
0030 Oslo

Kommunal- og forvaltningskomiteen,
Stortinget,
0026 Oslo
*

Formannskapet i Lørenskog kommune henvender seg med dette til statsråd Bjarne Håkon Hansen og Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget vedr. den unge enslige asylsøkeren Ashok som i mai 2006 ble sendt tilbake til Sri Lanka etter å ha bodd i Norge siden 2002 og i Lørenskog siden 2003.

Bakgrunnen for henvendelsen er bl.a. at formannskapet i arbeidet med saken har erfart at det er vanskelig å få de sentrale politiske myndigheter i tale, samtidig som en vil formidle at det er et meget sterkt ønske i vårt lokalsamfunn om å hjelpe Ashok med å returnere til Lørenskog for oppvekst og utdanning.

Formannskapet engasjerte seg i denne saken våren 2006 etter henvendelse fra Ashok sine klassekamerater, deres foreldre og flere andre i lokalmiljøet som reagerte på at han ble sendt tilbake til Sri Lanka. Vi har i arbeidet med saken benyttet kommunens egen kompetanse innen flyktningarbeid, barnevern og pedagogisk psykologisk tjeneste.

I tillegg har vi etablert en ekstern kontaktgruppe med kompetanse innen bl.a. barnerett, asylrett og menneskerett. Her deltar bl.a. representanter fra Barneombudet, Redd Barna, SOS Rasisme, Senter for Menneskerettigheter (SMR), det tamilske miljøet Lørenskog og den lokale støttegruppen for Ashok.

Lørenskog kommune har besøkt Ashok og hans besteforeldre i Colombo, Sri Lanka. Besøket er oppsummert i to rapporter. Vårt besøk medvirket bl.a. til han begynte på skole, ca åtte måneder etter returen til Sri Lanka. Lørenskog kommune dekker utgifter til skoletransport, og vi finansierer nødvendig juridisk bistand til Ashok og hans verge når det gjelder å forfølge UNE sitt vedtak om utsendelse i mai 2006.

Arbeidsdelingen mellom Stortinget, regjeringen og forvaltningen gjør at Stortinget besvarer henvendelser i enkeltsaker som dette med å henvise til regjeringen og den rette statsråden. Enkeltrepresentanter kan ev. stille statsråden spørsmål på våre eller guttens vegne.

Statsråden viser til at vurderinger og tvistespørsmål om asyl og/eller opphold i landet på humanitært grunnlag er delegert utlendingsnemnda (UNE). Statsråden kan heller ikke intervenere inn i en sak som er til behandling i UNE, siden instruksjonslinjen er kuttet.

UNE på sin side viser til at de er satt til å forvalte et regelverk som er fastsatt på politisk nivå, og de kan ikke fravike dette. De kan heller ikke spørre statsråden eller Stortinget om råd i enkeltsaker, og de skriver at de ikke kan behandle denne saken på nytt, fordi det gjelder et barn som ikke (lenger) oppholder seg i landet.

Formannskapet ser at et av de få alternativene som gjenstår er en stevning via rettsapparatet, med de ressurser og den tid som dette tar. En stevning må fremmes av de som er part i saken, Ashok og hans verge, mens kommunen gir sin støtte gjennom å finansiere nødvendig juridisk bistand.

Saken er nå ferdigbehandlet av UNE, men stevningen er ennå ikke overlevert rettsapparatet. Det er således en periode (et tidsvindu) på noen uker hvor ingen myndigheter “har ballen”.

Formannskapet i Lørenskog kommune ber om at statsråden eller Kommunal- og forvaltnings-komiteen på Stortinget tar et politisk initiativ med sikte på å løse denne saken før den havner i rettsapparatet.

Formannskapet mener hensynet til barnets beste tilsier at Ashok bør få fullføre sin oppvekst og skolegang i Lørenskog, og ber om at han gis opphold i Norge på humanitært grunnlag.

Ashok sin sak vekker stor interesse blant folk flest i Lørenskog, bl.a. fordi han var meget godt integrert i lokalmiljøet i Lørenskog etter fire år i Norge. Han bodde i et tamilsk fosterhjem, snakket godt norsk, gikk på Fjellhamar skole, utviklet gode vennskap med andre barn og deltok aktivt i et av bygdas idrettslag.

I dag bor han midlertidig hos sine besteforeldre i Colombo fordi myndighetene i Sri Lanka ikke har lykkes i å få kontakt med hans foreldre og søsken, ett år etter utsendelsen.

Med hilsen

Åge Tovan
ordfører

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.