Gå til meny

En ting som hadde vært forebyggende mot rasisme, er å integrere de som allerede er her. Spørsmål 02.10.2003

Sørge for at vi kan ta vare på de som kommer hit, ved å gi dem tilstrekkelig norskopplæring, innsikt i samfunnet osv. så kanskje tallene nedenfor forandrer seg..?


Innvandrere står for:

Grove voldsforbrytelser (40% av siktelsene), grov narkotikakriminalitet (75% av siktelsene), ran/ransforsøk (45% av siktelsene), voldtekt/voldtektsforsøk (51% av siktelsene) og drap (27% av siktelsene). Den samlede innvandrerbefolkningen i Norge er på omtrent 7%


Selvsagt er det riktig og viktig å hjelpe andre mennesker. Og jeg er på ingen måte ensidig negativ til innvandring (da jeg elsker sushi, østlig inspirert musikk, asiatisk kultur, språk og samfunnsliv osv). Men med tanke på at det er enkelte innvandrere som har stått frem i media og påpeker hvor viktig det er at vi ikke tar inn flere enn vi kan ta vare på, burde vi høre på dem.

Hvis de som kom hit fikk en tettere og bedre oppfølging, ville vi kanskje ikke hatt så overrepresenterte tall i kriminalstatestikken. Å utvise kriminelle innvandrere er også noe som forhindrer at innvandrere blir assosiert med kriminalitet, ved at vi fjerner mye av problemene før de oppstår.

Det er dessverre mange som sier at rasisme kommer av uttalelser fra Frp osv, men jeg tror at mye av fremmedfrykt og rasisme kommer av avisoverskrifter som "Gjengoppgjør på Gardemoen" og "Nekter jenter å sykle" (fra gårsdagens VG). Dette er ikke noe det norske samfunn kan gjøre noe med, dette må de gruppene dette selv ta ansvar for fremmedfrykt og rasisme hvis man ikke internt i miljøet slår ned på slike uttalelser og hendelser.


Å stille krav til Norsk lov og normer, er ikke det samme som å hate, eller å se ned på noen. Sos-rasime har sikkert lover og regler som gjelder for deres organisasjon, men dere ser jo ikke ned på medlemmene deres fordi dere stiller krav?


PS: Ordet rasisme blir så mye missbrukt at det har mistet veldig mye av sin betydning. Alt som er kritikk er ikke rasisme :-)


Svar

Jeg har først og fremst tenkt til å ta tak i årsaker rundt dette omstridte temaet innvandrere og kriminalitet, dette for å gi et klarere bilde av de tallene du trekker frem.

Akkurat nå finner jeg ikke noen statistikker rundt temaet, så jeg får forholde meg til dine tall (kunne du forresten oppgi kilden til disse tallene?).

Det finnes mange årsaker til at innvandrere ofte er overrepresentert på kriminalitetstatistikker, jeg tar det punktvis.


1. Bakgrunn og gruppe.

Innvandrere blir omtalt som en samlet gruppe innenfor emnet, som regel med forklaring i kulturtilhørighet.

Blant denne gruppa finnes det et mye bredere spenn av kulturforskjeller enn det gjør i den andre gruppa, etniske nordmenn.

Hvis man ser på noen av de viktigste sosiale kjennetegnene på de som er registrerte lovbrytere, ser man raskt at de er unge menn som er bosatt i byene. Noen andre viktige kjennetegn blant lovbrytere er at de nesten alltid lider under levekårsproblemer som dårlig økonomi og dårlig bostandard.


2. Hvorfor innvandrere i dagens Norge har lettere for å havne i de ovenfornevnte kjennetegn.

- I forhold til etniske nordmenn, er innvandrere oftere unge menn.

- De fleste bor i byene.

- Innvandrere lever idag under mye dårligere levestandard enn etniske nordmenn, jf. dårlig økonomi og bostandard.

Dette grunnet bl.a. den massive diskrimineringa de opplever innenfor det norske arbeids- og boligmarked.

- Det er også verdt å nevne at en del innvandrere lider av traumer fra krig, tortur o.l.


3. Den onde sirkel i holdninger.

Kan det være en mulighet at innvandrere/mørkhudede har lettere for å bli arrestert, mistenkt, siktet og annmeld for lovbrudd enn for etniske nordmenn/hvite?

En ny undersøkelse viser at kun 1% av asylsøkere har begått eller er mistenkt for kriminelle handlinger, den samme undersøkelsen viser at mer enn tre av fire nordmenn tror at tallet er langt høyere, og at 25% tror den er over 20%. Bare denne holdningen blant norske folk, kan antyde at oppmerksomheten rundt innvandrere og kriminalitet kan underbygge mange anmeldelser og mistenksomhet rundt kriminelle handlinger begått av mørkhudede.

Det er også et tankekors at denne holdninga høyst sansynlig regjerer blandt politiet, pluss det faktum at kriminalstatistikken er såpass skeiv.

Vil ikke en politibetjent på patrulje, med disse holdningene og statistikken i baklomma, i større grad fokusere sitt arbeid på mørk ungdom?

Dette blir da en ond sirkel.

Den onde "holdningssirkelen", levekåra og opplevelsen av stadig diskriminering og av å bli satt i bås, vil også framprovosere aggresjon og kriminalitet blandt unge fargede menn.


4. Positive tall og undersøkelser

- Tormod Øia ved Norsk Institutt for Oppvekst og Aldring utarbeidet nylig en doktorgradsavhandling rundt emnet: Kriminalitet og kultur. Konklusjonen blei at årsakene til at ungdommer havner i kriminelle gjenger er lik, uansett nasjonal bakgrunn, det er faktorer som dårlig økonomi, arbeidsledighet og dårligere boligforhold som er avgjørende.

- EU-kommisjonen slo fast i en rapport 14. mars i år at innvandring ikke fører til økt kriminalitet, men faktorene nevnt ovenfor.


Derfor mener jeg at det å stoppe desperate mennesker med et håp om et verdig liv på grensa, for å begrense kriminalitet, vil bli å ikke minst forbryte seg mot menneskeheten, men også å fokusere krefter på fullstendig feil sted. Kun gjennom integrering, kan man hindre kriminalitet. Nå snakker ikke jeg om integrering som Frp'ere snakker om integrering, nemlig krav, pålegg, straff og assimilering av innvandrere. Men om det det virkelig handler om: Inkludering, forståelse, lære og hjelpe alle mennesker. Ordet integrering betyr ikke tilpassing av en part (det er assimilering), men gjensidig tillpassing av alle parter.


En del av integrering i dagens samfunn, skal gå ut på å bekjempe rasisme på alle plan.

Jeg har et spørsmål om Norge i mellom krigene (1. og andre verdenskrig). Hadde Norge en rasistisk forhold til minoritetene (samer, jøder osv.)? Spørsmål 15.09.2005

Ja, det var sterk undertrykking av våre etniske minoriteter.

 

De som opplevde det aller mest var nok Romanifolket. Et nesten enstemmig Storting vedtok blant annet en "lov om tvangsterilisering" i 1934. Den betydde i praksis at dersom du tilhørte Romanifolket var det grunn nok til at myndighetene kunne sterilisere deg.

 

Disse overgrepene sluttet ikke etter andre verdenskrig, men var utbredt til langt utpå 70-tallet. Den seneste saken man kjenner til var i 1986.

 

Det er gitt ut mye bøker og artikler om dette. En av disse finner du her.

 

Når det gjelder jøder i mellomkrigstiden, var nok den konsekvente avvisningen av jøder fra Tyskland som ba om beskyttelse i Norge det største overgrepet. Avslagene var ofte nedsettende i forhold til jødenes troverdighet og antydet gjerne at de ikke hadde andre grunner til å søke om beskyttelse enn at "de ikke likte å jobbe", som det sto ordrett i et avslag.

 

Hvem er/ blir nazister? disse mennesker eventuelt har. Spørsmål 24.11.2003

Takk for spørsmålet. Om du har flere spørsmål, eller jeg ikke har svart godt nok på, gi beskjed, så skal jeg forsøke å være klarere.


Jeg kan ta et konkret eksempel først. Nestlederen i Vigrid, Thorgrim (tidligere Kristian) Bredesen, var en overbeskyttet unge som ikke fikk lov av moren sin til å være med de andre guttene i gaten å leke. Han fikk dermed ikke sin naturlige utvikling - lærte seg ikke å stå på egne bein - han ble en svært usikker person.

Utrygg på sin identitet, vanskeligheter med å få venner og vanskelig å tilpasse seg livet i et vanlig samfunn - dette er typisk for folk som blir fanget opp av nazibevegelsen.


Det er svært interessant å se parallellene til 20- og 30-tallets fascister og nazister. I kjølvannet av første verdenskrig i Italia kledde Mussolini opp arbeidsløse soldater i uniform. De ble hetende svartskjorter. Han spilte på gamle symboler og romertiden, på åndelighet og på nasjonalisme og rasisme. I tillegg forherlighet han instinkter, følelser, blod, vold og aksjon. De som før var utskudd i samfunnet, følte seg nå som en del av et stort prosjekt - og de gjorde mange handlinger som egentlig var negative for dem selv - de angrep streikende arbeidere og demonstrasjoner, de beskyttet streikebrytere og drev terror mot grupper de ikke likte.


Likhetene til dagens nazigrupper er svært mange. Derfor er det lurt å se på de historiske parallellene hvis man skal forstå hvorfor folk blir nazister i dag og hvordan vi kan unngå dette og hvordan vi kan få folk ut av nazigruppene.


Et viktig element her er folk. Flere folk må ta et aktivt standpunkt mot rasisme, reagere på rasisme når de opplever det rundt seg, delta aktivt i kampen mot rasisme, bygge opp kunnskap om emnet ... Jeg håper du kan bli en de. Gå inn på http://sos-rasisme.no/bliaktiv for mer info.


Du spør om hvor du kan finne mer info. Det fins en del forskning på emnet, men det er viktig å ha i bakhodet at det ofte er litt ensidig fokus på den rent sosiale siden ved at folk blir med, og ikke på den politiske siden ved det.


Tore Bjørgo er en av forskerne som har gått inn på dette feltet. Han har blant annet deltatt i Exit-prosjektet. I materiellageret vårt har vi et 10 år gammelt hefte av han, Ungdomsgjenger og Voldsrasisme. Kapittel 5.1 i håndboken fra Exit dekker spørsmålet ditt: < href="http://www.vfb.no/Fagfolk/html/Haandbok.pdf">http://www.vfb.no/Fagfolk/html/Haandbok.pdf

Jeg trenger hjelp til å få vite hva noen av symbolene nazistene bruker betyr. Finnes det en side med en oversikt over vanlige nazistiske og rasistiske symboler? Spørsmål 07.10.2003

Informasjon om naziflagg og symboler som moderne nazister bruker finner du her.


Informasjon om hvilke trekanter/ triangler som ble brukt under Holocaust finner du her:


Ellers vil jeg også minne om at når nazistene misbruker norrøne symboler eller forkjellige former for kors, så er det viktig at vi ikke lar dem få lov til det.
Både Bifrost og Forn Sed tar skarp avstand fra at Vigrid misbruker våre nasjonale symboler.
For noen år siden prøvde nazistene å ta i bruk det norske flagget som "sitt" symbol. I Sverige har de klart det.


Vigrid bruker m-runen som symbol (algir i futark). Personlig synes jeg det er latterlig å bruke en rune som betyr vennskap mellom folk som symbol for en hatgruppe. Her fins det oversikt over slike symboler.


Håper ellers at du er klar over faren ved å gjøre nazistiske symboler til noe spennende. Nazistene er patetiske, men likevel farlige

Hvorfor sluttet så mange tyskere opp om nazismen under andre verdenskrig? Spørsmål 07.10.2003

Dette er et veldig omfattende tema, så jeg skal prøve å trekke fram noen viktige punkter.

- På tredvetallet kom Tyskland i en en økonomisk krise, inflasjon, arbeidsløshet og fattigdom.
Dette hadde veldig mye med at de etter og ha tapt 1. verdenskrig måtte skrive under på fornedrende traktater hvor tyskerne som nasjon tok på seg skylden for krigen, og måtte betale skyhøye krigserstatninger til seierherrene.
- De antifascistiske kreftene var i stadig kamp mot hverandre, spesielt sosialdemokratene og kommunistene. De undervurderte nazistene, og nazistene fikk vokse seg store ved siden av dette.
- Det var sterke sosialistiske sympatier i Tyskland på denne tiden. Nazistene brukte en del sosialistisk retorikk (prat) i propagandaen sin, uten å noen gang ha intensjoner om å følge det opp.
- Syndebukker: Noe av den mest effektive propagandaen til Hitler gikk ut på å gi skylda for landets elendighet til jødene, kommunistene og sosialdemokratene, noe som fungerte. Han påsto også at Tyskland ville vunnet 1. verdenskrig hvis det ikke var for sosialdemokratene som overga seg.
- Terror: Gjennom terror fikk nazistene fjerna sine motstandere.

Dette er selvfølgelig ikke alt, men det er da litt.

Er Vigrid en del av det amerikanske National Alliance? Spørsmål 07.10.2003

Vigrid er ikke direkte tilknyttet, men Nazi-Tvedt bodde i USA i noen år på 90-tallet og da var han i mye kontakt med National Alliance og nå avdøde Dr. Pierce. Senere har også Dr. Pierce besøkt Norge og Vigrid.

I hvilken grad de har kontakt i dag vil bare bli spekulasjoner, men Vigrid er ikke underlagt National Alliance.

Hvorfor vil SOS Rasisme forby nazistisk organisering? Spørsmål 07.10.2003

Hva sier internasjonale avtaler og konvensjoner?

- De allierte maktene vedtok etter andre verdenskrig et forbud mot alle former for nazisme.
- FNs "Konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering" forplikter i artikkel 4 alle medlemsland til å:
a) erklære som straffbar handling all spredning av idéer om raseoverlegenhet eller rasehat, all tilskyndelse til rasediskriminering, alle voldshandlinger eller tilskyndelse til slike handlinger mot en rase eller gruppe av personer av annen hudfarge eller etnisk opprinnelse, og også enhver form for støtte, herunder økonomisk støtte, til raseaktivister;
b) erklære ulovlig og forby organisasjoner og organisert og annen propagandavirksomhet som fremmer og tilskynder til rasediskriminering og erklære som straffbar handling deltakelse i slik virksomhet eller slike organisasjoner

- FNs Menneskerettighetskonvensjon slår fast i 30., og siste artikkel at: "Ikkje noko i denne fråsegna må tolkast slik at det gjev stat, grupper eller einskildmenneske rett til å vere med på tiltak eller handlingar av noko slag som har til mål å øydeleggje den retten og fridomen som denne fråsegna stadfester."

Hvorfor forbud?

- Nazismen er ikke en hvilken som helst politisk retning. Ved nazismens røtter hviler trusler om vold, apartheid og folkemord.
- Nazisymboler er symboler så nært knyttet til vold at det blir naivt å snakke om symbolenes gammel-historiske betydning ved en "hverdagslig" bruk av slike. Et hakekors betyr nazisme, nazisme betyr folkemord.
- Nazimusikk og andre effekter er det som selges for å finansiere voldsbruken.
- Nazikonserter og andre arrangementer samt internett er vurdert som nazistenes viktigste rekrutteringsområder.

Hva med ytrings- og organisasjonsfriheten?

- Alle stater som er med i FN skal følge Menneskerettighetskonvensjonen og de andre konvensjonene. Som vi så, har FN vurdert det slik at et forbud mot nazisme ikke er i strid med ytringsfriheten.
- Nazisters frihet til å ytre seg, blir andres plikt til å la seg forhåne. Nazismens fiender (dvs. de aller fleste vanlige mennesker) har krav på et vern mot trusler om vold og drap. Friheten fra slike trusler henger høyere enn at 150 norske nazister skal få rett til true og mobilisere til "rasekrig".
- Nazistene påberoper seg selv ytringsfrihet, men ler samtidig av et naivt samfunn som gir dem det.
- En håndheving av samtlige tenkelige individuelle friheter medfører frihet til å undertrykke. Frihet til å undertrykke medfører en begrensning av andres friheter. Dette er både et filosofisk, juridisk og mellommenneskelig paradoks. Det sier seg selv at vi ikke kan akseptere slike "friheter".

Vil ikke nazistene gå under jorden?

- Jo, det vil de. De vil bli tvunget til å rekruttere i skjul, de vil ikke få arrangere hat-konserter, og de vil ikke ha lov til å uniformere seg. Dette er ikke farlig, det er nødvendig hvis vi skal klare å knuse hver minste spore til nazisme.
- "Vil de ikke gå under jorden?" kan sies om alle forbud: forbud mot voldtekt, ran, "vanlige" mord osv. Sannsynligvis ville det som nå er kriminelt blitt mer synlig dersom det ble tillatt, men hvorfor skulle det være ønskelig?

"Alle" er jo mot nazisme, og nazistene er så få. Er et forbud nødvendig?

- Ja, et forbud er nødvendig. Nazistene har selv vist at det å være få ikke begrenser deres aktiviteter. Én nazist er også en drapstrussel. De er ikke villige til å "vente til de har politisk flertall", de vil begynne "rasekrigen" sin nå.

Vil et forbud fjerne nazismen?

- Nei, det vil det ikke. Men det vil gi et mye bedre utgangspunkt for oss som er motstandere av nazismen, og tror på folkestyre og menneskers rettigheter. Det eneste som kan fjerne nazismen fullt og helt, er en kontinuerlig kamp mot alle former for rasisme; vanlige, anstendige mennesker mot en umenneskelig og kriminell ideologi.

Hva er Nynazisme? Spørsmål 07.10.2003

Vi vil fraråde bruk av ordet nynazisme, det er et feilaktig ord.
Det er ikke noe nytt med dagens nazister, noen benekter Holocaust, men det er ingen nyvinning for nazismens løgnaktige natur. Nazismen bygger fortsatt på det samme: Løgn, vold og terror.

SOS Rasisme

SOS Rasisme

Hvem er SOS Rasisme?

SOS Rasisme er Norges eneste landsdekkende demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle krefter på kampen mot rasisme.

Hva kan du gjøre?

Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement.

Spørsmål om rasisme?

Vi får daglig mange spørsmål fra skoleelever og andre. Her legger vi ut våre svar på de mest spurte.Gaver til SOS Rasisme

Ønsker du å gi en gave til SOS Rasisme? Gaver på over 500 kroner kan gi fradrag på skatten. Les mer.

Gaver fra enkeltpersoner settes inn på konto: 7874 05 34709


Annonse i AntirasisteN?

Ønsker din organisasjon eller bedrift å vise at dere tar standpunkt mot rasisme? Vis ansikt ved å annonsere i SOS Rasismes avis og nå ut til titusenvis av lesere.
Les mer på vår annonseside


Fakkeltilbud

Vi har nå et meget godt tilbud til lokallag som trenger fakler. Tilbudet gjelder også skoler, bedrifter, andre organisasjoner og privatpersoner.


Tips oss om nazisme


Flyktningutvalget

www.sos-rasisme.no/fu

Festning Europa!

  • Ressursside om Festning Europa. Les mer

Rapport om flyktningkvinnenes rettigheter

  • SOS Rasisme har sammen med en rekke andre organisasjoner laget en rapport. Les den her

Anerkjenn Halabja og Anfal


Sjekking av e-post

Denne boksen har blitt flyttet til menyen til venstre, og vil bli slettet herfra etter hvert.

01.01.2001

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490