Gå til meny

NTLs landsmøte krever like muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Om opphold i mottak og søknadsbehandling
Mange personer må sitte altfor lenge i mottak, også etter at de har fått oppholdstillatelse. Skal vi få til en vellykket inkluderingsprosess, må ventetiden i mottak kortes vesentlig ned. Når folk sitter i mottak, må de få tilbud om meningsfulle aktiviteter som språkkurs og annen opplæring som kan være kompetansegivende i forhold til arbeidslivet. NTL er glad for at regjeringen har bestemt at de som sitter i mottak skal få norskopplæring.

NTL krever at det avsettes tilstrekkelige ressurser slik at saksbehandlingstiden for søknader om asyl kan kortes betydelig ned.

Utlendingsmyndigheten og kommunene har et felles ansvar for at overføringsflyktninger og tidligere asylsøkere bosettes og integreres. Statlige myndigheter bruker uforholdsmessig store ressurser på å forhandle med kommunene om bosetting. Landsmøtet krever at det iverksettes tiltak for å få til en vellykket og rask bosetting og integrering.

Arbeidslivet
Personer med innvandrerbakgrunn må inkluderes i arbeidslivet. Om nødvendig må personer som ikke klarer å komme i jobb, tilbys kvalifiserende og kompetansegivende opplæring. Det må legges særskilt til rette for at kvinner kan delta i arbeidslivet.

Offentlig sektor og særlig staten bør være mer offensive i forhold til å ansette personer med innvandrerbakgrunn. Tiltak som å benytte radikal kvotering for å rekruttere flere personer med annen nasjonal opprinnelse i offentlig sektor, bør vurderes.

Personer som ikke kan gå ut i arbeid eller utdanning, må sikres akseptabelt økonomisk grunnlag for livsopphold. Regler for sykefravær og permisjonsrettigheter må være de samme i introduksjonsprogrammet som i arbeidslivet.

Alle utenlandske studenter som får finansiert utdanning gjennom Statens Lånekasse for utdanning må få lån og stipend etter norske satser pluss arbeidstillatelse i Norge mens de studerer. Gebyr for oppholdstillatelse for utenlandske studenter må fjernes.

Regjeringen må gjennomgå dagens ordning for godkjenning av utenlandsk utdanning, med tanke på å innføre en ny godkjenningsordning. Det bør vurderes å samle den faglige godkjenningskompetansen fra utdanningsinstitusjonene i en sentral nasjonal godkjenningsinstans. Det vil være en fordel for samfunnet og for den enkelte dersom det blir enklere å utnytte medbrakt kompetanse.

NTL har også forventninger til at diskrimineringsloven og likestillings- og diskrimineringsombudet skal være gode bidragsytere i kampen for å åpne arbeidslivet for personer med innvandrerbakgrunn.

NTL vil arbeide for at aktivitetsplikten kommer inn i diskrimineringsloven, slik at arbeidsgivere forpliktes til bedre rekruttering.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490