Gå til meny

SOS Rasisme klager inn henleggelsen på vår anmeldelse av Øyvind Heian

Vestfold politidistrikt
Oslo, 31.05.07
Postboks 2073
3130 Tønsberg

Statsadvokaten i Oslo

Viser til underretning om saksavgjørelse, datert 11.05.07. Brevet er sendt til Øyvind Heian, som har lagt dette ut på sin nettside www.norgespatriotene.org. – vedlegg 1.

Som anmelder har vi på vår side ikke mottatt hverken bekreftelse på anmeldelsen, eller orientering fra politiet om behandlingen av saken. Vi mener dette er dårlig håndtering av de formelle sidene ved en anmeldelse. Av denne grunn har vi ikke mulighet til å oppgi noe anmeldelsesnummer.

Vi klager med dette avgjørelsen om å henlegge vår anmeldelse inn for Statsadvokaten i Oslo. Vi er av den oppfatning at truslene som settes frem av Øyvind Heian mot vårt Landsstyremedlem Anders Eikeland er ulovlige og må bringes inn for retten.
Vi kan ikke i vårt samfunn akseptere drapstrusler mot navngitte personer. At truslene er politisk motiverte gjør på ingen måte saken mindre alvorlig.

Vi viser også til at FNs rasediskrimineringskomité (CERD) i klagesak mot Norge, av 15. august 2005 har bedt om at tiltak settes inn mot organisert rasisme.

Vedlagt er vår anmeldelse datert 26.03.07 – vedlegg 2.

Mvh
Trond Thorbjørnsen
Leder
SOS Rasisme i Norge

Vedlegg:
- Underretning om saksavgjørelse
- Anmeldelse

Kopi:
- Post ut
- Saksmappe
- Aftenposten

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490