Gå til meny

Forholdene for flyktninger som kommer til Hellas har lenge vært kritikkverdige. Hellas har ikke hatt det asylinstituttet som man forventer at europeiske land skal ha, forholdene har vært så dårlige at menneskerettighetene har blitt brutt og flyktninger har levd under ekstreme forhold.

Mange flyktninger som ankommer Hellas som et naturlig første land vil så snart det lar seg gjøre forsøke å forflytte seg videre til andre europeiske land. Noen av disse har kommet til Norge og søkt asyl her, men på grunn av at det er tatt fingeravtrykk av dem i Hellas har de blitt returnert til Hellas snarlig etter registrering i Norge. 7. februar 2008 satte UNE og UDI en midlertidig stans av overføring av asylsøkere til Hellas da de fikk indikasjoner på at det foreligger dokumentasjon på kritikkverdige forhold i Hellas. Mandag 4. august opphevet Arbeids- og inkluderingsdepartementet denne midlertidige stansen for UDI sin del.

Av departementets instruks til UDI som er gjort offentlig tyder på at det er uenigheter mellom AiD og UDI da det heter at «Departementet samtykker ikke til direktoratets øvrige forslag til praksisendring. Det betyr at søknader om asyl fra andre enn barnefamilier vurderes individuelt selv om det kan innebære at søker må returnere til Hellas i henhold til Dublin II-forordningen.». Departementet ber UDI om å forsikre seg om at asylsøkere som returneres til Hellas skal få en to-instans behandling i Hellas. Det legges ikke frem noen form for dokumentasjon på at dette er praksis i Hellas og at forholdene har forbedret seg siden UNE og UDI stanset overføringene i februar.

Dette berører mange mennesker, og det tar også fra mange mennesker håpet om å få saken sin realitetsbehandlet. De som har kommet til Norge har gjerne sterke historier, historier som vil drukne i en håpløs situasjon i Hellas. Forholdene i grenseområdet Patras er foto dokumentert, det har også begynt å komme en rekke protester og demonstrasjoner mot forholdene. Mennesker som ligger oppå hverandre i noen skur som er overfylt av rotter og lopper. Mennesker som ikke har noe å spise, ikke noe sted å bo og som bare ønsker seg bort fra Europas forstad, Patras.

Det har kommet mennesker til Norge som har vært i direkte konfrontasjon med grensepolitiet i Hellas. Et politi som ikke har noen begrensninger i å utøve fysisk vold mot desperate og hjelpeløses flyktninger. En som kom til Norge fikk armen sin brekt av politiet i Hellas, selv om han selv ikke hadde utøvd vold hverken mot politiet eller mot noen andre.

Arbeids- og inkluderingsdepartementets instruks ovenfor UDI nå er ikke noen «human flyktningepolitikk». Menneskerettighetene og rettssikkerheten står ikke i fokus. Derimot er dette bare et simpelt forsøk på å begrense antall asylsøkere til Norge. For mange av de som kom til Norge og søkte asyl i Norge men som nå skal overføres til Hellas ville ha fått oppholdstillatelse etter Norges praksis og Fns høykommisær for flyktningers anbefalinger. Nå er imidlertid håpet om å kunne få oppholdstillatelse i Europa og å få leve i trygghet og fred svært lite. Krigen disse menneskene flyktet fra kom mandag 4. august mye nærmere og ble mye mer virkelig.

Hanne Høglind Solidaritetsgruppa av SOS Rasisme i Oslo

http://www.udi.no/templates/Page.aspx?id=9454 http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/rundskriv/2008/ai-5508instruks-om-delvis-opphevelse-av-.html?id=522177

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490