Gå til meny

Storberget: Lover flere tiltak fra regjeringen

AntirasisteN tok en prat med Justisminister Knut Storberget om rasistisk vold, og hva regjeringen vil gjøre framover.

1. Hvordan reagerer du på den siste tidens tilfeller av rasistisk vold?

- Jeg mener at all bruk av vold er uakseptabelt, uansett hva som er motivet, men vold som er rettet mot mennesker med en annen etnisk opprinnelse, nettopp fordi de har et annet utseende, har flere negative tilleggsdimensjoner. Det bidrar til å motvirke integrering og skaper store vanskeligheter for folk som vi ønsker å gi beskyttelse og gode levekår i Norge.

2. Hva vil du/dere gjøre nå for å bekjempe rasistisk vold?

- Regjeringen gjør flere ting samtidig:

  • Vi har fått vedtatt straffeskjerpelser mot hatkriminalitet. Det omfatter kriminelle handlinger som har bakgrunn blant annet i andres religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse. Når loven trer i kraft, blir hatkriminalitet en skjerpende omstendighet i straffeutmålingen for ethvert lovbrudd som er forårsaket av slike forhold. Regjeringen har bedt politiet prioritere etterforskning av hatkriminalitet.
  • Regjeringen arbeider videre med en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Planen skal strekke seg over fire år, og forebygge og bekjempe indirekte og direkte diskriminering i det norske samfunnet.
  • Påtalemyndigheten har iverksatt arbeid med å informere aktuelle grupper i befolkningen om adgangen til å anmelde tilfeller av straffbar rasisme, samt om muligheten til å fremme administrativ klage til overordnet politimyndighet over diskriminerende praksis i politiet.
  • Riksadvokaten har send flere påtaledirektiver om at saker med om rasistiske ytringer og annen rasistisk motivert kriminalitet skal gis høy prioritet, jf. strl. § 135a og § 349a. En statsadvokat ved hvert regionalt statsadvokatembete har fått særlig ansvar for saksområdet. Det er oppnevnt en påtalejurist ved hvert politidistrikt for å ha et særlig ansvar for saksområdet i samarbeid med statsadvokatene. Overvåkingsansvaret for rasistiske ytringer på Internett er lagt til Kripos.

3.Hvorfor tror du det har vært en økning i rasistisk vold i det siste?

- Jeg mener at vi trenger mer kunnskap, både om det faktisk er en økning i rasistisk vold, og om hva som eventuelt er årsakene. Dialog og møteplasser er stikkord for å øke forståelsen og respekten for andre mennesker og kulturer. Dette er i stor grad et holdningsspørsmål. Vi har alle et felles ansvar for å forebygge denne type kriminalitet, gjennom våre holdninger, verdier og atferd.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490