Gå til meny

Fylkesvalgstyret i Buskerud
c/o Buskerud Fylkeskommune
Fylkeshuset
3020 Drammen

Utvidet kontroll av valglister

Vi viser til listeforslag til stortingsvalget fra organisasjonen “Vigrid”, v/ Thorgrim Bredesen, postboks 92, 3431 Spikkestad, samt frist for å levere korrekte listeforslag 1. april.

SOS Rasisme ber valgmyndighetene ved Fylkesvalgstyret om å gjennomgå disse listene spesielt, både ut ifra hensyn til valgloven og den trusselen Vigrid utgjør mot lokalbefolkningen.

1. Om det formelle Vigrid hevder å ha samlet inn 500 underskrifter i Buskerud, blant annet i Øvre Eiker.

1.1 Ulovlig utforming av underskriftslistene?

SOS Rasisme har flere aktive lokallag i Buskerud, ut ifra vår kjennskap til lokalmiljøene har vi hatt liten tro på at 500 individuelle personer ønsker å støtte en nazistisk gruppe som hyller Hitler på sine nettsider. Denne mistanken har blitt styrket gjennom flere historier fra folk som føler seg lurt av Vigrid, både direkte til oss i SOS Rasisme og gjennom Drammens Tidende (vedlegg 1). Dette indikerer at de listene som har blitt brukt ikke oppfyller kravene i valgloven, nemlig at det framgår tydelig for hver signatur at underskriver er kjent med hva vedkommende har skrevet under på. Dette er i så fall et alvorlig brudd på valglovgivningen, og et overgrep mot de personene som nå blir tatt til inntekt for et menneskesyn de ikke står inne for.

SOS Rasisme har oppfordret alle som føler seg lurt til å trekke sin underskrift, men denne oppfordringen har fått liten oppmerksomhet i forhold til den totale medieoppmerksomheten rundt denne saken. Det er også grunn til å tro at den jevne innbygger i Buskerud ikke har inngående kjennskap til valglovgivningen bestemmelser på dette punktet. Vi mener derfor, ut ifra sakens realiteter, at valgmyndighetene aktivt bør følge opp dette.

1.2 Godkjente underskrivere?

Som det fremgår av valgloven skal valgmyndighetene sikre at de som skriver under har stemmerett i fylket, og at ingen har skrevet under på flere listeforslag. Vi går ut ifra at det førstnevnte undersøkes rutinemessig.

I år har vi dessuten den spesielle situasjonen at to nazistiske grupper har levert hvert sitt listeforslag, Vigrid i Buskerud og “Norgespatriotene” i Vestfold. Ettersom disse to gruppene springer ut ifra det samme miljøet, og Norgespatriotenes leder Øyvind Heian i flere år har vært ledende i Vigrid, mener vi det er grunn til å kryssjekke disse listene for å avdekke eventuelle dobbeltføringer.

2. Om det prinsipielle

Vigrid er en erklært nazistisk organisasjon, som følger Hitlers nasjonalsosialstiske tradisjon gjennom symbolbruk og gjengivelse av raseteoretiske tekster og “ZOG-toerier” fra 2. verdenskrig. (vedlegg 2). Deres leder, Tore W. Tvedt, er dømt for brudd på §135 – “rasismeparagrafen”. Vigrid står bak utallige tilfeller av grov rasistisk sjikane mot grupper og enkeltpersoner, og er også anmeldt for flere tilfeller av trusler om vold og drap. Vigrid driver organisert kriminell virksomhet – politisk terror av verste sort. Vi mener det å tillate Vigrid å delta i stortingsvalget innebærer en trussel mot demokratiske prinsipper. Ikke bare fordi nazistene ønsker å avskaffe demokrati som sådan, men fordi Vigrid helt konkret bruker (og vil bruke) trusler og vold mot minoritetsgrupper og antirasister for å nå sine mål.

Vi mener valgmyndighetene ikke kan stille seg nøytrale til den historien og praksisen som nazistene i Vigrid står for. Det faktum at Politiets sikkerhetstjeneste har brukt ikke ubetydelige ressurser på dette miljøet i en årrekke forteller at dette er en gruppe som ikke kan behandles på lik linje med alle andre lovlydige grupper til Stortingsvalget.

Vi velger å stille spørsmålet slik: Ville en norsk avdeling av Al-qaida, med terrordømte personer i tillitsutvalget, fått stille liste til valget? Vi tror ikke den politiske debatten tyder på at dette ville blitt akseptert. På samme måte bør ikke en Vigrids politiske terror gis en plass i det parlamentariske systemet.

Med antirasistisk hilsen
Trond Thorbjørnsen, sign
Leder, SOS Rasisme

Vedlegg:
- 1 Oppslag i Drammens Tidende, 29.01.09
- 7 Artikler fra Vigrids månedsmagasin og hjemmeside

Kopi til:
- Riksvalgstyret
- Fylkesvalgstyret i Vestfold
- Media
- Post ut

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490