Gå til meny

Politidirektoratet
Postboks 8051 Dep
0031 Oslo

Angående rasistiske ytringer på Internett


Vi viser til kontakt med Oslo politidistrikt, samt andre lokale politikamre, angående rasistiske nettsider.

Behov for klargjøring av lovens rekkevidde

SOS Rasisme følger rutinemessig opp tips om nettsider med grovt rasistisk innhold, eller hjemmesider til organiserte rasistiske og nazistiske grupper. I vårt arbeid med dette har vi erfart at praksis og forståelse rundt lovens anvendelse opp imot Internett er både mangelfull og lite konsekvent. Dette gjelder redaktører og eiere av domener der rasistisk materiale publiseres, men denne usikkerheten har også kommet til uttrykk i samtaler med lokale politikamre, og politijurister.

Vi reagerer på at det tilsynelatende har dannet seg en forståelse av at Internett er unntatt de lover og regler som gjelder ellers i samfunnet. Dette er selvsagt et stort problem. Internett er den arenaen hvor flest unge, og en stadig større del av befolkningen, henter informasjon, utveksler meninger og sosialiserer. Når vi samtidig ser at det nettopp på Internett foregår en eksplosiv økning i rasistisk hets, og ofte også trusler, så er dette overgrep som rammer tusenvis av mennesker hver dag. Det være seg nordmenn med innvandrerbakgrunn, nasjonale minoriteter eller alle de som er imot rasisme.

Stadig økning i rasistiske hatsider

Vi oppfatter at norske myndigheter og norsk politi har et genuint og sterkt ønske om å bekjempe rasisme i det offentlige rom. Dette kommer til uttrykk i lovverk som str.l. § 135a og Likestillings- og diskrimineringsloven, handlingsplaner fra regjeringen, tips.kripos.no og ikke minst “Håndbok om bekjempelse av straffbar høyreekstrem og rasistisk virksomhet”. Tross i dette ser vi at den organiserte spredningen av rasisme på Internett øker heller enn å avta.

Det er et misforhold mellom uttalte målsetninger og virkeligheten som flere enn SOS Rasisme reagerer på. Vi mottar utallige tips fra publikum som er forferdet over rasisme og hatmeldinger, og som vil at vi skal gjøre noe med situasjonen. En del ganger får vi gjennomslag for krav om å fjerne rasistisk materiale, men ofte henvises vi til å forfølge saken rettslig. I disse tilfellene forholder vi oss til §135a, men til nå har det store flertallet av våre anmeldelser til norsk politi blitt henlagt med rutinemessige begrunnelser.

Hva kan gjøres?

Det hersker for oss liten tvil om at mange av uttalelsene på Internett er minst like grove som “jødeuttalelsene” som Tore W. Tvedt ble dømt for, og sånn sett burde føre til tiltale og domfellelser. Samtidig er det et stort handlingsrom for å forebygge rasisme på nett, ved for eksempel å føre en aktiv dialog med redaktører, “webhoteller” og bredbåndsleverandører.

På vegne av SOS Rasisme og alle de som henvender seg til oss angående dette problemet vil vi be Politidirektoratet om en redegjørelse for hva som gjøres for bekjempe rasisme på nett i 2009. Vi anser at vi på dette feltet jobber med sammenfallende målsetninger, og ønsker å ha en god dialog med politiet i dette arbeidet.

Med antirasistisk hilsen
Trond Thorbjørnsen
Leder, SOS Rasisme

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490