Gå til meny

Rektor ved Greveskogen videregående skole, Hans Kristian Voje, forklarer 13. august hvorfor han mot elevenes vilje har invitert den nazistiske gruppa Norgespatriotene til høstens valgdebatt.

Vi i Tønsberg SOS Rasisme ser oss nødt til å oppklare noen misforståelser om ytringsfriheten.

Ytringsfriheten er én av mange menneskerettigheter nedfelt i FNs Verdenserklæringen om menneskerettighetene, artikkel 19. Den samme konvensjonen slår i artikkel 30 fast:

«Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.» Dette gjelder for eksempel innholdet i artikkel 7: «Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.»

Å diskriminere, og oppfordre til dette, er altså i strid med FNs grunnleggende menneskerettigheter.

Denne tankegangen videreføres i andre konvensjoner, som i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 20:

«2. Enhver tilskyndelse til nasjonalhat, rasehat eller religiøst hat som innebærer oppfordring til diskriminering, fiendskap og vold, skal forbys ved lov.»

Norge har ratifisert en annen konvensjon, FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering. Her forplikter alle medlemsland seg til å (artikkel 4b):

«erklære ulovlig og forby organisasjoner og organisert og annen propagandavirksomhet som fremmer og tilskynder til rasediskriminering og erklære som straffbar handling deltakelse i slik virksomhet eller slike organisasjoner; (…)»

Dette er for oss sunn fornuft. Man burde ikke behøve å sitere FN hver gang for å poengtere at enhver frihet har sine begrensninger og må veies opp imot andres rettigheter.

Norgespatriotene er som kjent en nazistisk og rasistisk gruppe, med kun én sak på programmet nemlig å holde «Norge fritt – Norge hvitt». Deres «politikk» består altså i å hetse, true og mobbe andre mennesker. Alle norske skoler skal ha en plan for å forebygge mobbing, og i Vestfold finnes det også en fylkeskommunal Handlingsplan mot rasisme og fremmedfrykt. Men den linja som rektor Voje legger seg på er på ingen måte forebyggende mot mobbing og rasisme. Den kan i beste fall kalles brannslukking. Voje ønsker å slippe Norgespatriotene til, men har gitt beskjed om at «hvis noen av debattdeltakerne kommer til å misbruke Greveskogens talerstol til ytre seg på en måte som opplagt rammes av § 135a, vil vedkommende risikere å bli avbrutt og/eller bortvist fra debatten.» Dette er som å slippe reven inn i hønsegården, men gi streng beskjed om at ethvert angrep på noen av hønene vil medføre utvisning.

Å tro at Norgespatriotene deltar i skoledebatter av noen annen grunn enn å spre rasisme er mildt sagt naivt, er virkelig en rektor for en videregående skole så naiv? Ved å invitere Norgespatriotene legger Voje opp til at hans egne elever skal utsettes for hets på grunn av hudfarge eller hvor foreldrene deres kommer fra – kort sagt mobbing i skolen.

Etter å ha lest Vojes innlegg er vi heller ikke overbevist om at han er i stand til å holde noen nulltolleranse mot rasisme under debatten, debatten på Greveskogen kan fort bli en eneste lang tirade av hatske angrep på minoriteter.

Vi vil derfor oppfordre rektor Voje om å legge sine betraktninger om ytringsfrihetens enestående status på hylla en stund, og heller lytte til sine egne elever. Det er ingen menneskerettighet å drive nazistisk organisering, men alle har rett til å kunne gå på skolen uten å bli utsatt for nazistenes hatpropaganda.

Kristoffer Strømseid Leder i Tønsberg SOS Rasisme

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490