Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 25.01.2010
Noorollah Babai i Afghansk SOS Rasisme

Vil fastslå alderen med underlivsundersøkelser.

UDI vil foreta manuelle undersøkelser av asylbarnas underliv og kjønnsorganer for å fastslå alderen deres. Dette forslaget kom forrige uke og rystet ekspertene på asylbarn og aldersundersøkelser.

Forslaget fra Utlendingsdirektoratet (UDI) er sendt over til Justisdepartementet som skal avgjøre om denne formen for undersøkelser skal tas i bruk. Ifølge UDI innebærer undersøkelsene en kontroll av skjeggveksten, vekst av kjønnshår og guttenes testikler. Undersøkelsene skal foretas av helsepersonell på oppdrag fra UDI og skal være frivillige, men mange slår alarm da det viser seg at utfallet er en svekkelse av troverdigheten hvis den mindreårige nekter å bli undersøkt.

Kritisk til aldersundersøkelse av mindreårige asylsøkere

Det engelske barneombudet sier at røntgenundersøkelsen av enslige mindreårige er unøyaktige, uetiske og muligens ulovlig, ifølge TV2-nyhetene søndag 24. januar.

Barneombudet at å utsette barn for stråling uten at det er på grunn av skader eller på annen måte er viktig for medisinsk behandling kan være ulovlig. Britiske myndigheter hadde samme aldersundersøkelse, men tapte i britisk rett for å fortsette disse undersøkelsene. Nå sier det engelske barneombudet til TV2 at britiske myndigheter ønsker å gjeninnføre disse undersøkelsene som britisk rett har erklært ulovlige og som barneombudet mener er uetiske. Myndighetene i Storbritannia begrunner dette med at norske myndigheter fortsatt bruker disse undersøkelsene.

Barnepsykolog Magne Raundalen mener at aldersundersøkelsene sier til TV2 at aldersundersøkelsene er svært uheldige for barn og mener at det er en skam at Norge fortsatt anvender denne formen for aldersundersøkelser.

Utlendingsdirektoratet på sin side hevder at det ville ha vært uetisk å ikke bruke denne formen for undersøkelser. UDI er de usikre i 80 % av de sakene hvor asylsøkere hevder at de er under 18 år, ifølge TV2-nyhetene.

Langvarig debatt om aldersundersøkelsene

Dette er ikke første gang det blir tatt opp etiske problemstillinger vedrørende måten norske myndigheter undersøker alder på. Usikkerheten ved aldersundersøkelsene er så store at de aller fleste helseforetak ikke ønsker å utføre undersøkelser av denne typen hvis de brukes som det eneste grunnlaget for å fastslå en persons alder.

Det har også vist seg svært vanskelig å nå frem med klager på aldersundersøkelsene. Blant annet kjenner SOS Rasisme til tilfeller der hjelpeverger til enslige mindreårige asylsøkere som har sendt inn skriftlige klager på saksgangen i UDI, herunder aldersundersøkelser og asylintervju, har blitt fratatt vergeansvaret og har blitt utelukket fra senere vergeoppdrag.

Aldersundersøkelser som slår feil

SOS Rasisme kjenner også til et tilfelle der alderen til en enslig mindreårig asylsøker ble fastslått til å være flere år eldre enn det han hadde oppgitt, alderen hans etter alderstesten ble fastslått til å være høyere enn alderen til hans storebror som hadde oppholdstillatelse i Norge. Etter at det ble lagt frem bildedokumentasjon fra opprinnelseslandet av de to brødrene måtte Utlendingsdirektoratet gå tilbake på resultatet av aldersundersøkelsen som de tidligere hadde lagt til grunn.

- Sist jeg var på Opplysningstjenesten i UDI som ligger i Hausmannsgate kom det en ung gutt fra Kurdistan opp til skranken ved siden av meg. Han hadde fått avslag på søknaden om asyl og var blitt fratatt grunnstøtten og muligheten til å bo på asylmottak etter at advokaten hans hadde glemt å sende inn klage på avslaget. Gutten kan ikke ha vært mer enn 15-16 år, men han spurte den UDI-ansatte om aldersundersøkelsen som var blitt foretatt av ham, for den viste at han var 25 år gammel. Den ansatte på UDI lo da hun leste aldersundersøkelsen og så på den unge gutten og kunne nærmest ikke tro at de kunne anslå alderen hans til å være 25 år, forteller Hanne Høglind i Flyktningutvalget i SOS Rasisme.

Langvarige konsekvenser av aldersundersøkelsene

En afghansk mann som søkte asyl i Norge på begynnelsen av 2000-tallet oppgav å være 22 år gammel, men ble allikevel bedt om å ta en aldersundersøkelse av UDI. Mannen gikk med på dette da han forsto at det ville svekke saken hans om han nektet å få undersøkelsen utført.

Undersøkelsen anslo alderen hans til å være rundt 17 år og UDI la undersøkelsen til grunn og gav mannen avslag som følge av at han hadde løyet om alderen og dermed svekket sin troverdighet.

Etter avslaget klaget advokaten hans på vedtaket og sannsynliggjorde at alderen han hadde oppgitt var riktig. Utlendingsnemnda (UNE) la mannens oppgitte alder til grunn og gav ham avslag siden han dermed ikke lenger kunne anses som en enslig mindreårig asylsøker og ifølge UNE dermed heller ikke hadde noe beskyttelsesbehov.

- Denne saken viser helt tydelig hvordan myndighetene bruker aldersundersøkelsene til å undergrave asylsøkernes troverdighet og de bruker resultatet av undersøkelsen akkurat slik deg gagner dem best, sier Høglind.

Noorollah Babai (bildet) i Afghansk SOS Rasisme Oslo søkte asyl i Norge i 2003 da han var 16 år gammel og det ble foretatt en aldersundersøkelse av ham. Den viste at han var 25 år gammel og det var den alderen som ble lagt til grunn for den videre behandlingen.

- Undersøkelsene er forferdelige, legene har allerede bestemt seg for utfallet siden de jobber på oppdrag for UDI. Det er store forskjeller mellom norske tenåringer og tenåringer som søker asyl, tannhelsen for mange som kommer fra fattige land er mye dårligere enn den er i Norge og vi har jobbet siden vi var barn, sier Noorollah Babai til AntirasisteN.

Hvordan har denne undersøkelsen påvirket livet ditt i Norge?

- Jeg føler at UDI misbruker aldersundersøkelsene til sin fordel og det har påvirket livet mitt senere. Jeg fikk ikke min faktiske fødselsdato i det afghanske passet jeg fikk fra den afghanske ambassaden i Oslo for de måtte basere seg på den alderen som UDI sier er riktig. På skattekortet mitt og alle andre steder står det at jeg nå er over 31 år gammel, det gjør det ikke enklere når jeg skal søke på jobb og slike ting.

Hvordan spurte UDI deg om å ta aldersundersøkelsene? Hva var informasjonen du fikk da du skulle bestemme deg om du ville ta denne undersøkelsen eller ikke?

- De skrev et brev der de sa at de ikke trodde på at jeg var 16 år gammel og at jeg måtte ta en undersøkelse av tennene mine og av håndleddet mitt.

UDI ønsker nå å ta i bruk en undersøkelse som innebærer å undersøke de mindreåriges underliv, hvordan stiller du deg til det? spør vi.

- Alle utvikler seg forskjellig så hvordan kan UDI basere seg på slike ting? Noen er kanskje ferdig utviklet når de er 14 år gamle, andre er over 18 år når de er ferdig utviklet. Mange mindreårige føler seg allerede undertrykt som følge av de undersøkelsene som de blir utsatt for i dag, en slik undersøkelse som UDI nå foreslår er rett og slett et overgrep mot barn! sier Noorollah.

- Jeg synes at de trenger en annen måte å finne ut om noen er under 18 år på. Dessverre kjenner jeg flere som har fått avslag etter at UDI har fastslått feil alder på dem. To gutter som kom samtidig, den ene over 18 år og den andre under fikk begge feilslått alder. Gutten som var over 18 år fikk oppholdstillatelse etter at UDI mente at han var under 18 år, mens den gutten som faktisk var mindreårig fikk avslag fordi UDI mente at han var over 20 år gammel, forteller Noorollah.

Protester mot aldersundersøkelsene

Aldersundersøkelsene som blir foretatt på barn som søker asyl undergraver barnas troverdige og rettssikkerhet, de har ingenting å stille opp med ovenfor myndighetenes undersøkelser.

Aldersundersøkelsene blir brukt som fakta selv om det er opp mot 9 års feilmargin, det forekommer nærmest aldri at UDI har annet enn disse undersøkelsene å legge til grunn for alderen som de fastslår.

Barn som får en feilaktig måte blir ikke hørt når de klager på den anslåtte alderen som er basert på aldersundersøkelsen.

Det har vist seg flere ganger at undersøkelsene tar feil og det er nærliggende å tro at det er mange som får feil alder etter å ha blitt presset av UDI til å ta aldersundersøkelse.

Vi krever at: UDI og Justisdepartementet:

  1. Avslutter alle nåværende og planlagte undersøkelser som krenker barn som søker om asyl eller på annen måte er skadelige for barna.
  2. Både dagens aldersundersøkelse som innebærer oral undersøkelse og røntgenundersøkelser og ikke minst UDIs forslag om underlivsundersøkelser må anses som en sterkt krenkende og nedverdigende behandling som strider imot både flyktningkonvensjonen og barnekonvensjonen.
  3. Må ta inn over seg hvordan det britiske barneombudet har uttalt seg om undersøkelsene, og hvordan barnepsykologer og andre som har jobbet tett opp mot enslige mindreårige barn med traumer fra opprinnelseslandet stiller seg til slike undersøkelser.
  4. Det må bli en reell klagemulighet på alle UDIs innhentede opplysninger som har betydning for asylsaken til den enkelte.

Vi krever at Rikshospitalet og Det Odontologiske Fakultet ved Universitetet i Oslo:

  1. Innser at undersøkelsene de utfører blir brukt som fakta i fastsettelsen av alder til tross for den høye feilmarginen.
  2. Avslutter sitt samarbeid med UDI umiddelbart og går inn for å råde andre helseforetak til å ikke innlede lignende avtaler med UDI.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490