Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 04.09.2010
db-forside

Dagbladet hevder i papirutgaven lørdag at SOS Rasisme motsetter seg innsyn i sine regnskaper, til tross for at vi til avisen uttalte det motsatte.

I et intervju stilte Dagbladet SOS Rasisme spørsmål om “hvorfor vi motsetter oss innsyn”. Et ledende spørsmål som vår advokat i intervjuet avviste gjennom utfyllende argumentasjon. Gjennom å klippe bort mesteparten av dette svaret ender konklusjonen opp med det motsatte. Som vanlig fra den kanten inneholder oppslaget en rekke misforståelser og regelrett oppspinn fra Dagbladets side som utelukkende har til hensikt å sverte SOS Rasisme.

Først vil vi i SOS Rasisme bemerke at Dagbladet får greie på utfallet av Fordelingsutvalgets behandling av vår klage før vi i det hele tatt har sett noe til den. Også tidligere har vi merket at Dagbladet får vite ting tidligere enn oss, slik at det i prinsippet blir umulig for oss å svare på Dagbladets spørsmål om dette på en grundig måte.

Her kan du lese advokat Geir Olsens hele e-post til Dagbladets Espen Sandli:


Opprinnelig melding -————————————

Emne: Spøsrsmål til SOS Rasisme
Fra: “Advokat Geir Olsen”
<geir.olsen.aktivistadvokaten.no@aktivistadvokaten.no>
Dato: ons, september 1, 2010, 19:00
Til: espen.sandli@dagbladet.no
-———————————————————————————————————-

Jeg skriver til Dem på vegne av SOS Rasisme.

Sos Rasisme har bedt meg besvare Deres e-post av 1. September 2010.09.01
Vedrørende Deres spørsmål 1. Om hvorfor SOS Rasisme ikke ønsker å gi PwC innsyn bemerkes følgende: Det er ikke riktig at SOS Rasisme motsetter seg innsyn, tvert imot. Det som er SOS Rasismes poeng er at Fordelingsutvalgets avgjørelse om gransking med et nærmere beskrevet mandat er å betrakte som et forvaltningsvedtak. Loven krever at et slikt vedtak begrunnes, det vil si at den vedtaket gjelder skal ha opplysning om lovgrunnlaget, begrunnelse av faktisk forhold og skjønnsutøvelsen. Med andre ord må den vedtaket gjelder kunne sette seg inn i de vurderinger vedtaket bygger på. Vedtaket skal også være skriftlig og opplyse klagerett og klagefrist. Dessuten har den vedtaket gjelder krav på dokumentinnsyn.

SOS Rasisme ønsker et likt innsyn for å vurdere om vedtaket er riktig etter loven, og for eventuelt å kunne argumentere for relevante endringer.

Vedrørende Deres spørsmål 2 om det ikke er slik at alle organisasjoner må være forberedt på innsyn vil en bemerke følgende: SOS Rasisme er selvsagt forberedt på innsyn og vil medvirke til dette. Allikevel ønsker en at grunnlaget for et innsyn skal være rettferdig og balansert og basere seg på loven. Derfor ønsker en et vedtak som er begrunnet etter loven og samtidig innsyn i sakens dokumenter. Dette er en rett som alle som er berørt av et forvaltningsvedtak har. SOS Rasisme ønsker at alt skal foregå på en korrekt og oversiktlig måte.

3. Vedrørende Deres spørsmål om Dersom nevnte klage avvises vil SOS Rasisme da åpne for innsyn slik det da er begjært bemerkes følgende: SOS Rasisme vil selvsagt etterleve alle lovlig fattede rettskraftige vedtak. Poenget med å påklage nevnte vedtak og be om dokumentinnsyn er å være med på å sikre en korrekt behandling og dermed et godt avgjørelsesgrunnlag i saken.

4. Vedrørende Deres spørsmål om at SOS Rasisme tidligere har uttalt til Dagbladet at organisasjonen ikke har problemer med å åpne sine regnskaper for nøytrale revisorer og hvordan en ser denne avgjørelsen i lys av at en ikke ønsker å gi PwC innsyn på vegne av Fordelingsutvalget/LNU/IMDI vil en bemerke følgende: Som nevnt foran er det ikke innsyn SOS Rasisme motsetter seg. Grunnen til at SOS Rasisme har sendt klage i saken er for å motta en begrunnelse av saken og sette seg inn i sakens dokumenter. Dette er et helt vanlig og legitimt krav når det gjelder et forvaltningsvedtak. Hensynet bak regelen er at den som et vedtak retter seg har krav på opplysninger om hvilke vurderinger som ligger bak et vedtak. De formelle reglene i forvaltningsloven er dessverre ikke blitt fulgt i denne saken. Når SOS Rasisme. Når SOS Rasisme mottar de opplysninger de har krav på etter loven vil Fordelingsutvalget motta en nærmere begrunnelse for klagen. SOS Rasisme tror ønsker på denne måten å bidra til en rettferdig og balansert videre behandling av saken, og dermed et best mulig avgjørelsesgrunnlag for undersøkelsen.

Mvh Geir Olsen

— advokat Geir Olsen M.N.A.
Aktivistadvokaten AS
Besøksadresse : Pilestredet 29a – hos SOS Rasisme
Postadresse : Postboks 6716 St. Olavs Plass,0130 Oslo
Tlf: 23 35 32 04
Mobil : 94 24 77 12
Faks : 23 35 32 01
Internett : www.aktivistadvokaten.no

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490