Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 24.05.2011
Statsråd Audun Lysbakken. Foto: Barne- og Likestillingsdepartementet.

SOS Rasisme sendte dette leserbrevet til Dagbladet på grunn av oppslaget i Dagbladet 6. mai hvor Audun Lysbakken sier han vurderer politianmeldelse av oss. Men Dagbladet hadde ikke plass til innlegget…

Vi ser at du har en ramsalt kritikk av SOS Rasisme som du legger frem gjennom Dagbladet 6. mai. Før du kom med denne kritikken mener vi at du i større grad burde ha satt deg personlig inn i denne saken. De påstandene som blir satt frem mot vår organisasjon mangler kontaktpunkter med virkeligheten.

Om våre regnskaper

Vi har ingenting å skjule i våre regnskaper. De er ført av et eksternt regnskapsbyrå og regnskapene er også revidert av ekstern revisor, vi har lagt alle våre bilag frem for departementet og vi har utlevert hovedboka. Vi har også sagt – gjentatte ganger – at vi ikke har noen innsigelser mot revisorkontroll så lenge denne kontrollen holder seg innenfor det regelverket som vi har forplikta oss i forhold til.

I perioden 1940 til 1945 fantes det kommissarisk kontroll av organisasjoner i Norge. Vi ønsker ikke en gjentagelse av det som skjedde i denne perioden. For oss er frihet for organisasjonene et viktig prinsipp – det er ikke staten, men våre medlemmer som skal ha makta i vår organisasjon.

Hva har departementet rett til å kontrollere?

Vi har fått støtte fra departementet for å dekke driftsutgifter. Våre driftsutgifter i 2008 overgår langt det som vi fikk i driftsstøtte. At departementet har rett til å kontrollere at støtten har gått til å dekke driftsutgifter er helt klart, det er det som står i regelverket for denne ordninga. Kontroll utover dette har departementet ingen hjemmel for. Vi vil ikke gå på akkord med dette, og det at vi ikke aksepterer vilkårlighet i forvaltningen burde alle demokrater akseptere og aktivt støtte.

Straks departementet vedtar en instruks til ekstern revisor som sier at undersøkelsen skal foregå i forhold til regelverket for denne støtteordningen så vil alle våre bilag åpent legges frem for dem.

Er statsråden uenig i at departementet skal forholde seg til sitt eget regelverk?

Vi ser frem til den dagen da det dukker opp en modig journalist som stiller dette spørsmålet:

Ifølge regelverket har departementet anledning til å undersøke om det gitte tilskudd er brukt til drift av organisasjonen. Hvilken hjemmel har departementet for å gjennomføre undersøkelser ut over dette?

Medlemsrot i SOS Rasisme?

At det er medlemsrot i SOS Rasisme er noe media har skapt. Saken dreier seg ikke om medlemsrot, men om at departementet har innført et nytt regelverk som de krever skal ha tilbakevirkende kraft. Vi er helt uenig i at et nytt regelverk skal ha tilbakevikende kraft.

Hvorfor mener statsråden at det nye regelverket skal ha tilbakevirkende kraft?

Da påstander om feil i medlemsregisteret ble satt frem høsten 2009 tok vi sjøl initiativet til å rydde opp i dette. Vi sendte brev til alle hovedmedlemmer der vi ba dem om å melde fra hvis det var noe feil med deres registrering i medlemsregisteret. Denne undersøkelsen viste at det var få feil, de feila som folk meldte inn ble det ryddet opp i og nye tall ble meldt inn til departementet.

SOS Rasisme blir forsøkt forskjellsbehandlet

Vi har ikke trenert noe som helst i undersøkelsen av oss. SOS Rasisme har rettigheter ifølge Forvaltningsloven. Når vi har ment at dette er rett, har vi brukt våre rettigheter – som nedfelt i Forvaltningsloven – til å be om begrunnelser og å klage. Vi har hele tiden måttet forholde oss til en klagefrist på tre uker, det slipper tydeligvis andre.

Mener statsråden at SOS Rasisme ikke skal ha de rettigheter som Forvaltningsloven gir andre?

Ei fjør som skal bli til 5 høns?

Fordelingsutvalget som administrerer denne støtteordningen på vegne av departementet har blitt pålagt av departementet å legge frem sin saksforberedende dokumenter i forbindelse med en stikkprøvekontroll som ble gjennomført i fjor høst. Det som Fordelingsutvalget fant under sin gjennomgang av vårt medlemsarkiv stemmer ikke på noen måte med det som de senere konkluderte med. Under kontrollen fikk vi høre at de feila som ble funnet bare var pirk, men da vedtaket kom skulle alle familiemedlemmer strykes. Fordelingsutvalget har innrømmet at disse dokumentene viser noe helt annet enn vedtaket, de skriver:

De saksforberedende dokumentene inneholder ikke utvalgets endelige avgjørelse, og vil gi et misvisende bilde av saken.

Vi har på nytt klaga dette forholdet inn for departementet, vi har bedt om at de saksforberedende dokumentene blir offentlige. Vil statsråden gripe inn overfor Fordelingsutvalget slik at disse dokumentene blir gjort kjent for oss?

Kjell Gunnar Larsen
Hovedkasserer
SOS Rasisme

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490