Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 29.08.2011

Lotterinemnda har gått mot Lotteri- og stiftelsestilsynets avgjørelse om å nekte SOS Rasisme momskompenasjon på linje med alle andre frivillige organisasjoner.

I desember 2010 nekta Lotteri- og stiftelsestilsynet å gi SOS Rasisme momskompensasjon. Momskompensasjonen er en ordning der frivillige organisasjoner får deler av den momsen som organisasjonene har betalt inn til staten refundert. Dette kravet må attesteres av offentlig godkjent revisor.

Høsten 2010 skulle vi ha fått utbetalt denne kompensasjonen for året 2009. Dette nektet Lotteri- og stiftelsestilsynet å gjøre. Deres begrunnelse for dette var påstander om at SOS Rasisme skulle ha fått utbetalt for mye i grunnstøtte til organisasjonen og at dette da medførte at vårt momsgrunnlag hadde blitt for stort.

Vi har fra første øyeblikk protestert på denne, vi har sagt at Lotteri- og Stiftelsestilsynet ikke har anledning til å nekte oss momskompensasjon ut fra andres ville overdrivelser og påstander. Hvis tilsynet skal nekte oss støtte så må dette skje ut fra regelverket for momskompensasjonsordningen. Dette regelverket åpner opp for at tilsynet kan kreve å gjennomgå alle våre bilag for å se om vi faktisk har de driftsutgiftene som vi påstår at vi har og som revisor har sjekka og attestert. Vi har aldri motsatt oss et slikt gjennomsyn, Lotteri- og stiftelsestilsynet har aldri bedt om å få gjennomføre en slik kontroll.

Det at vi skulle fradømmes retten til momskompensasjon uten grunnlag i regelverket for ordningen ble alt for drøy kost for Lotterinemnda, som er ei klagenemnd for denne ordningen.

Lotterinemnda skriver i sin avgjørelse:

Lotteri- og stiftelsestilsynet legger i sin innstilling til Lotterinemnda til grunn at dersom man rapporterer feil antall medlemmer som grunnlag for offentlig tilskudd, vil dette føre til feil grunnlag for momskompensasjonen. Etter Lotterinemndas vurdering åpner ikke forskriften for en slik slutning. Lotterinemnda er videre av den oppfatning at forskriften § 24 ikke kan anvendes slik saken foreligger.

[…]

Lotterinemnda er av den oppfatning at klager har krav på å få søknaden om momskompensasjon behandlet ut fra sine utgifter i 2009.

Konklusjon: Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger samt Lotteri- og stiftelsestilsynets skjønnsmessige vurderinger, å ville oppheve tilsynets vedtak, jf. forvaltningslovens § 34 fjerde ledd.

Alle sakens dokumenter er vedlagt her.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490