Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 22.02.2012
Bård Frantzen har begått underslag fra SOS Rasisme, men er likevel bitter. Foto: KaVaa

I desember 2011 ble Bård Frantzen, aktivt medlem av SOS Rasisme, satt utenfor organisasjonen. Dette skjedde fordi han sjikanerte en ungdom på det groveste. Han truet med hevn og nå har han kontaktet Dagbladet for å hevne seg.

Ingen seriøs avis ville behandlet dette som en troverdig kilde. Men i spørsmål om SOS Rasisme har Dagbladet slett ikke opptrådt seriøst. Det er derfor nødvendig for oss å dele noe informasjon om kilden deres.

Bård Frantzen har vært aktivist i SOS Rasisme i drøyt fire år. Hans medlemskapsperiode har vært turbulent, men deler av perioden har også vært svært turbulent for hele organisasjonen. Siden 2009 har SOS Rasisme vært utsatt for en politisk motivert svertekampanje vi ikke kjenner sidestykke til i moderne norsk historie. Man kan trygt si at dette har gjort det vanskeligere for organisasjonen å reagere hurtig nok og grundig nok i en rekke både organisatoriske og politiske spørsmål.

Like fullt har sentralleddet vært nødt til å gripe inn overfor Bård Frantzen en rekke ganger. Man kan trygt si ingen andre enkeltmedlemmer har krevd så mye oppmerksomhet og så mye engasjement fra ledelsens side som han har. SOS Rasisme legger stor vekt på enkelte prinsipper vi tror på. Vi legger for eksempel til grunn for vår politikk at mennesker kan forandre seg. Vi mener også at ingen mennesker bare har en side. Alle har gode og dårlige egenskaper. I tråd med dette har vi gitt Bård Frantzen en rekke sjanser til å forbedre seg, til å ta oppgjør med dårlige sider ved seg selv og til å rette opp sin praksis. I perioder har vi følt at dette har vært vellykka.

Vi mener bestemt at vi har brukt svært mye energi på Bård Frantzen, og at vi har vist ikke så rent lite omsorg. Vi har forsvart ham mot media og mot andre som har ment at en person med flere dommer for vold ikke kan jobbe med barn og ungdom. Vi kan trygt si at flere av våre sentrale tillitsvalgte har blitt glad i ham og synes det er svært trist at det endte slik det gjorde. Men hva har vi fått tilbake for denne tålmodigheten og denne støtten?

Allerede i 2007 ble det avslørt at Bård Frantzen telefonsjikanerte en lokalpolitiker i partiet Rødt. Han ble anmeldt, men skværet opp med vedkommende som ble utsatt for sjikanen – etter krass kritikk fra folk rundt ham i SOS Rasisme.

I desember 2010 var han ansvarlig på en busstur med flere ungdommer. Der truet han en av deltakerne med å sette vedkommende igjen på en bussholdeplass i Sverige, uten batteri på mobiltelefonen. Etter denne episoden ble han fratatt alle sentrale og regionale ansvarsoppgaver. Han tok selvkritikk og fikk en ny sjanse.

I 2011 ble det reist anklager fra folk han jobbet politisk sammen med, om mobbing og trakassering av unge aktivister. Det var enkeltpersoner som sa at de heller ville forlate organisasjonen enn å ha noe med ham å gjøre. I kjølvannet av dette kom det fram en rekke historier fra folk om utskjellinger og uakseptabel oppførsel mot en rekke folk, også svært unge mennesker. Han ble da fratatt alle sine daværende oppgaver. Etter en rekke samtaler og lovnader om bot og bedring, kom man til en løsning der han fikk ansvar for oppgaver der han var tett sammen med voksne folk som kunne følge ham opp nøye.

Dette gikk bra slik vi evaluerte det, helt til han på internett kalte ei jente for hore og ba henne gå og henge seg. Han gikk siden offentlig ut og beklaget dette. I beklagelsen skrev han:

Jeg ble på grunn av gjenntagende hets i media og fra statens forskjellige forvaltningsorganer i over to år mot både organisasjonene jeg har lagt ned betydelig mengder arbeid i, folk som står eller har stått meg nær og min egen person revet med av mitt til tider lunefulle temperament.

Dette ble offentliggjort i desember 2011. Knapt to måneder senere går han til Dagbladet for å delta det han selv beskriver som ”gjentagende hets”. Er også dette et resultat av ”lunefullt temperament”?

Dessverre er saken enklere enn som så. Etter at han måtte forlate SOS Rasisme har det kommet for en dag at han har underslått 45.000 kroner fra et fylkeslag hvor han disponerte en konto. Han har krevd en attest fra SOS Rasisme, men har fått som svar at først måtte disse pengene tilbakebetales til dette fylkeslaget. Vi innser nå at disse pengene er tapt, og vi kan legge underslag til listen over Bård Frantzens måte å takke for tillit og støtte på.

Vi har lagt fram noen få eksempler på uakseptable episoder. Vi kjenner til mange flere. Vi er dessverre også blitt overbevist om at det kunne blitt laget en mye lengre liste med saker vi ikke har hørt om. Det er ingen tvil om at vi skildrer en trist skjebne. Og vi skulle virkelig ønske at Bård Frantzen i stedet for å vie seg til hevn mot organisasjoner han etter eget utsagn har lagt ned mye arbeid for og mot folk han ”står nær eller har stått nær”, klarte å gjøre alvor av alle sine selvkritikker og sine lovnader om å oppsøke profesjonell hjelp for å mestre sine utfordringer bedre.

Vi skulle også ønske vi slapp å offentliggjøre dette, men så lenge Dagbladet bruker Bård Frantzen som kilde er det umulig å unngå. Han er fullstendig uten troverdighet, er en notorisk løgner med dårlig virkelighetsorientering og har et uttalt ønske om hevn.

Påstandene Frantzen setter fram i Dagbladet

Frantzen kommer med en rekke påstander mot SOS Rasisme av mer eller mindre ny karakter. Vi skal ta for oss disse:

Millioner i hemmelige pengestrømmer

Frantzen sier:

Så lenge jeg har jobbet i SOS Rasisme har jeg vært vitne til organisert økonomisk kriminalitet med millioner av kroner. Det må det ryddes opp i. Jeg vet jeg risikerer en fengselsstraff, men velger likevel å fortelle. Kanskje andre nå tør det samme, sier Frantzen.

Dette er en løgn fra Frantzen som han sprer fordi han veit veldig godt at et slikt bilde allerede har blitt forsøkt tegnet av Dagbladet før. Frantzen har heller ikke her tatt seg bryet med å lage noen historier for å underbygge dette bildet.

Bankkontoene ble tømt

Frantzen sier:

Ledelsen mente det var på tide å sikre alle midler vi kunne for framtida. Målet var å hindre staten og støttegivere fra å få tilbake pengene. Det betød at vi måtte tømme alle tilgjengelige bankkontoer i SOS Rasisme, sier Frantzen.

Ledelsen i SOS Rasisme har ikke tømt organisasjonens bankkontoer. Dette er heller ikke lenger mulig siden det er tatt arrest i kontoene. Vår motpart har ikke nøyd seg med å bare ta arrest i sentralleddets kontoer, men også de lokallagene som har konto registert på sentralleddets organisasjonsnummer. Lokallagene er sjølstendige juridiske individer og er ikke part i saken mellom LNU og SOS Rasisme. LNU har følgelig ikke krav på penger fra lokallagene og har derfor heller ingen juridisk rettighet til å ta arrest i disses kontoer. Vi valgte å informere våre lokallag om muligheten for at det urettmessig kunne bli tatt arrest i deres kontoer.

Destruksjon av beviser

Frantzen sier:

Under rettssaken hvor vi ble dømt for medlemsjuks, ba dommeren om å få se medlemslistene for 2005. Jeg og flere i ledelsen brente og kastet dem, slik at Haugaland tingrett ikke fikk tak i dem, sier Frantzen … – Det inkluderte også deler av regnskapene fra samme periode.

Ved begynnelsen av hvert år foretar SOS Rasisme rutinemessig makulering av gamle medlemslister og regnskaper som vi ikke lenger har dokumentasjonsplikt på. Medlemslistene fra 2005 ble makulert i starten av 2011. For øvrig mener vi uansett at retten burde ha forholdt seg til det regelverket som finnes for denne ordningen, det fantes ingen krav i dette regelverket for at SOS Rasisme skulle oppbevare listene fra 2005. Vi har ikke mulighet til på en sikker måte å ta vare på alle dokumenter og registre. Det ville krevd et enormt arkiv å oppbevare alle slike papirer fra over 25 år med organisasjonsdrift.

Avslutningsvis stiller Dagbladet Frantzen følgende spørsmål:

«- Hvorfor har ikke du eller andre sagt fra tidligere?»

Til dette svarer Frantzen:

Det finnes en fryktkultur i SOS Rasisme. Ledelsen har informasjon om ulovligheter begått av mange mennesker. Derfor tør ikke folk å si noe. For noen har frykten ført til at de mistet det antirasistiske engasjementet. Andre trakk seg ut i det stille. Noen unge mennesker har dessverre fått psykiske problemer av presset og det ansvaret for ulovligheter de har tatt de siste åra.

Dette er også rein løgn. Som nevnt over har det derimot vært en serie med motsigelser mellom unge aktivister og Frantzen. Ledelsen i SOS Rasisme har måttet ta mange initiativer for at ikke aktivister skulle trekke seg på grunn av mobbing og annen ubehagelig oppførsel fra Frantzen. Det toppet seg med at han fikk alternativet mellom å slutte som aktivist hos oss eller å flytte til Haugesund. Årsaken til at Frantzen kommer med sine historier nå er fordi han er hevngjerrig på grunn at han mener det var urettferdig at han ble kasta ut av SOS Rasisme etter at han hadde skjelt ut ei 16 år gammel jente på det groveste og ba henne om å begå sjølmord.


Bård Frantzen – en svært farlig mann for antinazister og antirasister

Frantzen har i flere år vært aktiv i SOS Rasisme. Han ble i desember kasta ut av SOS Rasisme fordi han oppfordra ei 16 år gammel jente til å ta livet av seg.

Før dette hadde det også vært en rekke problemer med ham. Vi oppsummerte at han ikke kan ha noen rolle i en organisasjon som har kontakt med barn og ungdom.

Han påstår at han har forstått at det han har gjort er galt, men oppfører seg som om han skulle være en forfulgt uskyldighet. Det siste han har gjort er at han har gått til media og fortalt om SOS Rasismes arbeidsmetoder i forhold til nazister og rasister. Dette har han gjort på en slik måte at enkeltpersoner blir hengt ut som infiltratører fra SOS Rasisme.

Dette er potensielt farlig for disse personene, uansett om det skulle medføre riktighet eller ikke. Som vi veit så er nazister og rasister svært raske med å fysisk skade personer som de mener er en fare for deres egen virksomhet. Frantzen har med sine historiefortellinger til media gjort at enkeltpersoner kan bli alvorlig skadd. Vi vil ikke gå nærmere inn på detaljene her, vi ønsker ikke å medvirke til at folk blir pekt ut.

Nå går vi ut og ber antinazister og antirasister holde god avstand til Frantzen. Dette er en person som er helt uten prinsipper og som er villig til det meste for å få hevn over en organisasjon hvor han har arbeidet i flere år – en organisasjon som i en del sammenhenger har forsvart og tatt vare på ham.

Vi har aldri tidligere gått ut og satt frem slike advarsler mot folk som sier de er mot rasisme, men Frantzen er en person uten lojalitet til hverken personer eller sak. Han er en person som forteller videre og gjerne pynter svært på historier for å selge dem inn til media. Her snakker vi virkelig om at ei fjær gjøres om til fem høns.

At en person som ber 16-årige jenter om å begå sjølmord kan ha noen form for troverdighet for media er mer enn vi klarer å forstå.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490