Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 05.03.2015

Dagbladet har i en rekke år kjørt kampanjejournalistikk mot SOS Rasisme, noe oppmerksomhet er gitt min person. I denne kampanjen har Dagbladet også gitt oppmerksomhet til Trondheim SOS Rasisme. Senest for et par måneder siden var det i papiravisa et større oppslag der det ble gitt uttrykk for sterkt frustrasjon over at politiet ville henlegge en anmeldelse fra Trondheim kommune mot Trondheim SOS Rasisme.

Dette oppslaget finnes merkelig nok ikke på nettsida til Dagbladet. En kan jo undres på hvorfor. Det som er enda mer påfallende er at avisa velger å ikke dekke hvordan det gikk med klagen på henleggelse som Trondheim kommune sendte til politiet 19.11.14. Denne ble sendt for å få politiet til å gjenoppta etterforskningen av Trondheim SOS Rasisme. En skulle jo trodd at med den oppmerksomheten som Dagbladet har gitt organisasjonen de siste 5 årene skulle det ha vært naturlig at avisa ga en poengtert og brei fremstilling av hva denne klagen førte til. Siden avisa ikke ønsker dette får jeg gjøre et forsøk å rette opp denne mangelen. Politiet skriver i sitt svar på denne anken følgende:

Klagen inneholder ikke slike opplysninger at en har funnet å omgjøre tidligere henleggelse.

Det er bevismessige utfordringer med tanke på dokumentasjon av hvilke beløp som omfattes bedrageriet. Det er på det rene at SOS Rasisme har hatt reelle medlemmer. Det som må dokumenteres er hvilke medlemmer som ikke er reelle. Dette er ressurskrevende. Trondheim kommunerevisjon har tatt stikkprøver ved at det er telefonoppringninger til noen av de oppgitte medlemmene. Det fremgår av deres rapport som er vedlagt anmeldelsen at noen oppgir å være medlem, noen bekrefter at de ikke er medlem , mens andre oppgir at de er usikre." “Dette betyr at det er stor usikkerhet med tanke på hvor stor andel fiktive medlemmer det er snakk om. Anmeldt beløp omfater for 2010 kr 52 110 og for 2011 kr 61 689. Dette beløpet omfatter utbetalt driftstilskudd basert på oppgitte medlemstall, og inkluderer således også reelle medlemmer hvor utbetaling av tilskudd er korrekt. Dette betyr at beløpet som knytter seg til fiktive medlemmer er betydelig lavere.”

Ut fra disse vurdingene er det logisk at politiet i Trondheim skriver at kommunens klage ikke tas til følge. Det er behov for å utdype politiets begrunnelse for henleggelsen. Trondheim kommune har ringt til noen av de som er ført opp vår medlemsliste og spurt dem om de var medlemmer, dette skjedde i 2014, disse var medlemmer i 2008, altså 6 år fra de ble medlem og til de ble oppringt. Det skal ingen stor fantasi til for å si at slike telefoniske svar så lang tid i etterkant ikke kan ha noen bevisbyrde. Vi har verveskjema med deres egen underskrift på. I en rettssak ville de måtte svare på om de gjenkjenner sin egen signatur. Dette vil vise at de såkalte fiktive medlemmene ikke finnes.

Statsadvokat Jarle Wikdahl i Trøndelag er enig med politiet i at saken skal henlegges. Han skriver:

Slik saken nå ligger an, foreligger det ikke bevis som oppfyller det strenge beviskravet og påtalemyndighetens bevisbyrde. Det gjelder både for anmeldelsen av organisasjonen og dens styreleder.

Spørsmålet om fiktive medlemmer er nå ferdig vurdert av politiet i Trondheim i to runder og av statsadvokaten i Trøndelag. Det er de samme anklagene som er satt fram mot SOS Rasisme i Norge. Oslo kommune bestemte seg for å ikke levere inn noen anmeldelse av SOS Rasisme i det hele tatt. Den samme vurderinga gjorde Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune.

Dagbladet ble bedt om å ta dette inn i papiravisa, etter lang diskusjon med flere i debattredaksjonen kom der aldri noe svar.

Kjell Gunnar Larsen

Brevet som er avbildet i illustrasjonen kan leses i sin helhet her.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490