Gå til meny

Antinaziutvalgets oppsummering av nazismeåret 2007.

I 2007 var nazismen i Norge fortsatt svak og spredd, men gjennom «Norgespatriotene» klarte kjente Vigrid-medlemmer å skape seg et dårlig skalkeskjul for hatvirksomheten sin.

Vigrid + Norgespatriotene = Samme dritten

Året startet med at Vigrid-medlem Øyvind Heian ble dømt til seks måneders fengsel for drapstrusler mot justisminister Knut Storberget. Han ble også dømt for besittelse av barneporno. Truslene satt Heian fram til sin psykolog, etter at politiet hadde gjennomført en aksjon mot huset hans i Larvik høsten 2006. I det samme huset bor Vigrid-leder Tore W. Tvedt, også han ble pågrepet under aksjonen.

Øyvind Heian lanserte i begynnelsen av 2007 en personlig hjemmeside kalt «Norgespatriotene». Her fortsatte han å spre rasismen sin som han gjorde i Vigrid, men med mindre synlige koblinger til den reine nazismen.

På vårparten ble den nazistiske gruppa «Nasjonaldemokratene», med tidligere medlemmer fra både Vigrid og Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse (NNSB), nedlagt etter interne stridigheter. Øyvind Heian hadde tydeligvis en finger med i spillet, og etter kort tid hadde flere sentrale medlemmer i Nasjonaldemokratene sluttet seg til det som nå ble kalt «partiet Norgespatriotene». Noe parti var det imidlertid aldri snakk om, da gruppa verken var registrert i partiregisteret eller stilte til valg.

Etter denne omorganiseringen startet Norgespatriotene, med Heian som leder, en forholdsvis omfattene propagandaoffensiv. I private biler kjørte Heian & Co. rundt i landet og delte ut løpesedler med sterkt rasistisk innhold. Dette vakte sterke reaksjoner i lokalmiljøene, og det ble levert politianmeldelser og organisert motmarkeringer flere steder. Dessverre beit enkelte lokaljournalister på kroken, og ga Heian regelrette reklameoppslag. Ukritisk journalistikk førte dermed til at en marginal nazigruppe fikk uforholdsmessig mye oppmerksomhet, og slik kunne rekruttere en håndfull nye medlemmer.

Samtidig viste båndene mellom Vigrid og Norgespatriotene seg tydelig, blant annet gjennom Tore Tvedt sine stadige oppfordringer til Vigridere om å melde seg inn i Heians gruppe.

SOS Rasisme holdt et sterkt press mot gruppa hele året, dette bidro til at gjennomstrømningen ble stor og flere sentrale medlemmer trakk seg ut. Mot slutten av året gikk hele avdelingen i Buskerud kollektivt ut av Heians sekt.

Ved årsskiftet er inntrykket av Norgespatriotene en gruppe som prøver å renvaske den samme rasismen som Vigrid står for, men som i likhet med Vigrid sliter med både rekruttering og organisering.

Tore Tvedt taper i Høyesterett

En viktig seier i 2007 var Høyesteretts dom mot Tore Tvedt den 21. desember.

I 2006 ble Tvedt dømt til 45 dager betinget fengsel med to års prøvetid i Eiker, Modum og Sigdal tingrett – for brudd på §135a (rasismeparagrafen). Han ble dømt for en uttalelse i VG i 2003 der han kalte jøder for «ondskapsfulle mordere» og «parasitter som skal renskes ut».

Tvedt og hans advokat John Christian Elden anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett, som i mai 2007 frikjente Tvedt med begrunnelsen at han var beskyttet av grunnlovens §100 om ytringsfrihet. Statsadvokaten anket saken til Høyesterett, som opphevet lagmannsrettens dom – og slo fast at ytringsfriheten ikke gir rett til å krenke og true andre.

SOS Rasismes antinaziutvalg har fulgt saken tett, og deltok under behandlingen i Høyesterett. SOS Rasisme anser at Høyesterett har tatt stilling til den kritikken FN har rettet mot Norge, og slår fast at rasistiske ytringer skal være forbudt, både i lovtekst og i praksis. Vi forventer at dommen vil endre norsk rettspraksis, som til nå har beskyttet rasistene i stedet for ofrene for rasisme.

Nazistiske smågrupper – mest på nett Det finnes et utall nettsider som agiterer for nazistisk organisering. De fleste av disse representerer enkeltpersoner eller en liten vennegjeng. Det norske nazimiljøet har i 2007, som i hele etterkrigstida, vært preget av småkonger og interne konflikter. Av gruppene som driver aktivitet utenfor Internett er det, i tillegg til Vigrid og Norgespatriotene, bare NNSB og Nasjonal Ungdom som har vært synlige.

NNSB representerer de mest seiglivede og bokstavtro nazistene i Norge i dag. De utgjør en håndfull aktivister, og er lokalisert i Oslo, Buskerud og på Hadeland. I 2007 gjennomførte de et par markeringer, blant annet i forbindelse med Vidkun Quislings dødsdag 21. oktober. Gruppa fikk en voldsom knekk i november, da en ukjent gruppe maskerte menn gikk til angrep på en markering de holdt på Alfaset Gravlund i Oslo. Flere av nazistene havnet på sykehus etter overfallet, og siden har det vært påfallende lite oppdateringer på gruppas nettsider.

«Nasjonal Ungdom», en etterlevning etter det gamle Boot Boys-miljøet, har de siste årene hatt lite eller ingen aktivitet. Men på Øvre Romerike i Akershus har den voldsdømte 20-åringen Dag Ivar «Degi» Bunes opprettholdt lokal rekruttering. Gruppa har stått bak trusler mot antirasistisk ungdom, malt hakekors i gatebildet og vært i konflikt med lokale MC-bander.

Nazister i valget I 2007 var personer fra nazimiljøet representert i kommunevalget, gjennom lister for det rasistiske partiet Demokratene.

Partiet har helt siden starten vært et arnested for ekstreme rasister og nazister, og årets valg er intet unntak. I 2007 stilte blant annet Hege Søfteland opp på 3. plass på bydelslista i Østensjø i Oslo. Søfteland har en fortid fra «Nasjonalalliansen» og «Norsk forening». Hun deltok på det famøse nazimøtet på Godlia kino i 1995, sammen med Frp-er og Vidar Kleppes venn Øystein Hedstrøm.

På 15. plass i Oslo fant vi også Aage Johan Sundvor, organisert nazist gjennom flere år. Sundvor dannet i sin tid «Nasjonaldemokratene», gikk over til «NorgesPatriotene» og reklamerer for Ku Klux Klan på sin hjemmeside.

Det er forøvrig sterke bånd mellom Demokratene og Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI), samt andre antimuslimske og rasistiske grupper.

Styrking av antinazistisk organisering Oppsummert kan vi si at 2007 ikke har vært noe godt år for nazismen i Norge, tross i en del billig reklame i mediene.

Den viktigste faktoren har i året som har gått vært god antirasistisk organisering mot nazistisk aktivitet. Norge har siden krigen hatt en sterk tradisjon med bredt og folkelig engasjement mot nazismen, uansett hvor den stikker hodet sitt fram. Også i 2007 har nazistenes spredte forsøk på organisering ført til sterke lokale motreaksjoner.

SOS Rasismes Antinaziutvalg har fått flere nye kontakter i lokalmiljøene, og har opparbeidet seg god oversikt over blant annet Norgespatriotene.

Samtidig har Antinaziutvalget ført en kamp mot deler av medias ukritiske journalistikk. Vi har avslørt nazistene for det de er – langt ifra det glansbildet de tegner i lokalavisene.

Bli med du også! At nazismen står svakt ved inngangen til 2008 er et resultat av kontinuerlig antirasistisk arbeid over hele landet. Vi må fortsette dette arbeidet hvis vi skal unngå nye terrorhandlinger fra norske nazister. Ta kontakt med Antinaziutvalget og finn ut hva du kan bidra med:

Internett: www.sos-rasisme.no/antinazi E-post: antinazi@sos-rasisme.no