Gå til meny

FN ber Norge skjerpe lovverket mot rasistiske uttalelser, og krever at Norge forbyr nazistisk organisering.

av Ola Melbye Pettersen

15. august 2005 avga «FNs komité for avskaffelse av rasediskriminering» (CERD) avgjørelse i klagen mot høyesteretts frifinnelse av Terje Sjølie. Sjølie ble i 2002 frifunnet for uttalelser han kom med under en nazidemonstrasjon i Askim i 2000. Her uttalte han foran forsamlingen av uniformerte og væpnede nazister: «Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn, hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jøder som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker.»

Norge bryter FN-konvensjon

Norge skrev i 1969 under på «FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering», i artikkel 4 a) og b) slås det fast at spredning av rasisme og rasistisk organisering skal forbys ved lov.

- Det er med bakgrunn i disse artiklene CERD nå retter kritikk mot Norges håndtering av Sjølie-saken, det kan vår nordiske representant i CERD, Morten Kjærum, fortelle. I avgjørelsen heter det: «At Norge tar forholdsregler som sikrer at uttalelser som de ytret av Sjølie ikke vernes av retten til ytringsfrihet i henhold til norsk lov.» og videre: «At det rapporteres om gjennomføringen av disse tiltakene innen 6 måneder». I sin forrige rapport om Norge kritiserte CERD også Norge for ikke å ha inkorporert artikkel 4b, forbud mot nazistiske organisasjoner, i lovverket vårt.

Riksadvokaten vil endre praksisen

Også riksadvokaten er kritisk til Sjølie-dommen. – Per i dag må vi henlegge mange rasismesaker tidlig, fordi de neppe vil nå opp i Høyesterett, forteller Johan Øydegaard. Riksadvokaten vil nå jobbe aktiv for å endre rettspraksisen i rasismespørsmål, ved å få fram nye saker som kan prøves for høyesterett.

Styrket vern neste år?

3. juni ble §135, rasismeparagrafen, endret. Det vil føre til en klargjøring og styrking av denne paragrafen . Disse nye endringene trer i kraft fra 1. januar. Sammen med avgjørelsen i FN vil dette forhåpentligvis føre til et styrket rettsvern mot rasisme og nazisme. Forrige justisminister Odd Einar Dørum lovte å ta kritikken fra FN alvorlig, nå blir det opp til Stortinget og den nye regjeringen å sikre at Norge ikke blir en rasisme-sinke.

FAKTABOKS: § 135a.

“Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved uttalelse eller annen meddelelse, herunder ved bruk av symboler, som framsettes offentlig eller på annen måte spres blant allmennheten, truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. Tilsvarende gjelder slike krenkelser overfor en person eller en gruppe på grunn av deres homofile legning, leveform eller orientering.
På samme måte straffes den som tilskynder eller på annen måte medvirker til en handling som nevnt i første ledd.”

FAKTABOKS: «FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering»

Artikkel 4, statene forplikter seg til å:
“…a) erklære som straffbar handling all spredning av idéer om raseoverlegenhet eller rasehat, all tilskyndelse til rasediskriminering, alle voldshandlinger eller tilskyndelse til slike handlinger mot en rase eller gruppe av personer av annen hudfarge eller etnisk opprinnelse, og også enhver form for støtte, herunder økonomisk støtte, til raseaktivister;
b) erklære ulovlig og forby organisasjoner og organisert og annen propagandavirksomhet som fremmer og tilskynder til rasediskriminering og erklære som straffbar handling deltakelse i slik virksomhet eller slike organisasjoner; (…)”