Gå til meny

All spredning av rasisme i offentligheten er forbudt i følge norsk lov. Å levere anmeldelser av grov rasisme og nazisme er derfor viktig. Her gir vi et eksempel på hvordan.

Kort om å levere en anmeldelse

Alle kan levere en anmeldelse for det de mener er en straffbar handling. Anmeldelsen leveres normalt til ditt lokale lennsmannskontor, eller på politistasjonen som ligger nærmest der handlingen skjedde.

Ved noen lennsmannskontor kreves skriftlig anmeldelse levert som brev eller faks, mens andre godtar e-post. Finn ditt lokale kontor på www.politi.no og spør hvilke regler som gjelder der. Man kan også møte opp personlig og be om å levere en anmeldelse muntlig.

Viktig å få med

Når man skriver en anmeldelse er det noen ting som er spesielt viktig å få med:

1. Hvem som står bak anmeldelsen

Skriv navn, fødselsdato og adresse på den som anmelder øverst i anmeldelsen.

2. Hvem man vil anmelde

Dette må også komme klart fram i begynnelsen av brevet. Navn, fødselsdato og adresse (hvis det er kjent)

3. Hvilket lovbrudd man mener har blitt begått

Her skal man kunne vise til hvilket lovbrudd som har skjedd, gjerne med henvisning til lovparagraf. I vårt tilfelle vil straffelovens §135 og evt. §330 være de mest aktuelle. Les mer om lovverk mot rasisme

4. Bakgrunn for anmeldelsen

Her skal man beskrive den handlingen som anmeldes. Det kan f.eks. være en tekst skrevet på en nettside, i avisen eller en tale holdt under en demonstrasjon. Legg ved all dokumentasjon som finnes på lovbruddet; avisutklipp, lenke til nettside osv.

5. “Tiltale og straff”

For at anmeldelsen skal behandles må du skrive følgende til slutt i brevet: “Jeg ønsker at person XX tiltales og straffes for det anmeldte forhold”

Har du flere spørsmål om å anmelde rasisme? Ta kontakt med SOS Rasisme, send oss gjerne også tips når du anmelder: tips@sos-rasisme.no

Eksempel på en anmeldelse

Oslo, 29.06.2009 Søndre Buskerud politidistrikt mette.engen@politiet.no

Anmeldelse

SOS Rasisme, ved leder Trond Thorbjørnsen (f.26.12.76), vil med dette anmelde Tore W. Tvedt (f. 23.04.43, uten fast bopæl) og Vigrid for brudd på straffelovens (strl.) § 135a – "rasismeparagrafen» samt strl. § 330

Bakgrunnen for anmeldelsen er som følger:

Vigrid sprer systematisk rasistisk hets og løgner mot personer og folkegrupper fra nettsiden www.vigridtvedt.net som ligger åpent tilgjengelig for allmennheten. Dette utsagnet mener vi er spesielt grovt:

«Husk at de fargede raser er våre dødelige fiender, og den farligste av dem alle er den jødiske rase. Det er vårt direkte mål å ubøyelig utvide den hvite rase og for bestandig å minske våre fiender.»

Kopi fra nettsiden:

“De 16 Forskrifter for Kreativister: Hentet fra ”The Little White Book” Forskriftene gjelder for alle rasebevisste hvite. Spesielt for Åsatroere/Kreativister/Wotanister og Odinister.

1. Det er en uforbeholden plikt og et hellig ansvar for hver generasjon å sikre den hvite rases eksistens til enhver tid.
2. Vær fruktbar og voks i antall. Gjør din del for å befolke denne verden med dine egne hvite barn. Det er vårt hellige mål å befolke alle landområder på denne planeten kun med hvite mennesker.
3. Husk at de fargede raser er våre dødelige fiender, og den farligste av dem alle er den jødiske rase. Det er vårt direkte mål å ubøyelig utvide den hvite rase og for bestandig å minske våre fiender.
4. Det veiledende prinsipp for alle dine handlinger skal være: Hva er best for den hvite rase?
5. Du skal holde den hvite rase ren. Forurensing av den hvite rase er en avskyelig forbrytelse mot Naturen og mot vår egen rase.
6. Din første lojalitet tilhører den hvite rase.
7. Vis fortrinnsberettiget behandling i forretningsforhandlinger med medlemmer av din egen rase. Avbryt alle forretninger med jøder så fort som mulig. Ansett ikke negere eller andre fargede. Ha kun sosialt samvær med medlemmer av den hvite rase.
8. Ødelegg og bannlys all jødisk tenkning og påvirkning fra samfunnet. Arbeid hardt for å føre frem en hvit verden så fort som mulig.
9. Arbeid og skaperevne er vår begavelse. Vi anser arbeid som en edel beskjeftigelse og vår villighet til å yte en velsignelse for vår rase.
10. Avgjør i din tidlige ungdom at du i løpet av din levetid i hvert fall skal gjøre ett varig bidrag for den hvite rase.
11. Oppretthold din rases ære til enhver tid.
12. Det er vår plikt og vår rettighet å fremme Naturens orden ved å kjempe for og videreutvikle og forbedre vår egen rase i fremtidige generasjoner.
13. Du skal ære, respektere, forsvare og prise den hellige familieenhet og holde den Ukrenkelig hellig. Den er det nåværende ledd i den lange gylne lenke av den hvite rase.
1. Gjennom hele ditt liv skal du trofast opprettholde vår hellige tro på Blod, Jord og Ære. Praktiser det flittig, for det er kjernen i vår tro.
2. Som et stolt medlem av den Hvite Rase skal du tenke og opptre positivt, være tapper, full av selvtillit og stridbar. Utnytt konstruktivt din kreative evne.
3. Vi, rasebevisste medlemmer av den Hvite Rase, er skjebnebestemt til å vinne tilbake fullstendig og betingelsesløs kontroll over vår egen fremtid og skjebne.
RAHOWA! Total Hvit Seier!!"

§135a

Vi mener det siterte innholdet på nettsiden rammes av §135a.

Den objektive gjerningsbeskrivelsen i strl. § 135a er, i følge Politidirektoratets «Håndbok for bekjempelse av straffbar høyreekstrem og rasistisk virksomhet» følgende:
1.Det må foreligge en uttalelse eller meddelelse 2.Uttalelsen/meddelelsen må være fremsatt offentlig eller på annen måte spres blant allmennheten 3.Uttalelsen/meddelelsen må være truende, forhånende, eller utsette for hat, forfølgelse eller ringeakt 4.Uttalelsen/meddelelsen må utsette personer eller grupper for trusler, hat, ringeakt m.v. på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse.

I utdraget fra nettsiden som vi har presentert over mener vi at alle fire punktene er dekket i mer enn tilstrekkelig grad.

Utover dette mener vi Høyesteretts avgjørelse i tidligere domfellelse mot Tvedt taler for at disse uttalelsene rammes av rasismeparagrafen.

§ 330

Vi mener videre at Tore W. Tvedt og Vigrid rammes av strl. § 330 ved at det oppmuntres til straffbare handlinger, nærmere bestemt spredning av rasisme samt voldsutøvelse:

«Vigrid forlanger øyeblikkelig væpning av etniske norske kvinner og menn fra 15 år av. Nå får det være nok av faanskap vi skal finne oss i.»

«La våpnene klirre og krigstrommer gjalle. La rasen vår sikres en gang for alle!»

Tiltale og straff

Vi mener vi ovenfor har vist til brudd på strl. § 135a samt § 330. Vi ber derfor om at Tore W. Tvedt som er oppgitt som kontaktperson for nettsiden tiltales og straffes etter nevnte paragrafer.

Undertegnede er kjent med at falsk anmeldelse er straffbart etter strl. § 168.

Om dere har spørsmål eller ønsker ytterligere kommentarer, ta kontakt med undertegnede på telefon XXX XX XXX.

Med antirasistisk hilsen

Trond Thorbjørnsen Leder, SOS Rasisme i Norge

**