Gå til meny

E post til Gjerstad kommune vedrørende vergeordningen – Jeg har fått et brev hvor det står at jeg har fått en ny hjelpeverge, men nå har jeg bodd her i over tre måneder uten at noen verge har ringt til meg eller besøkt meg, fortalte en gutt (16) til SOS Rasisme.

SOS Rasisme besøkte Egdehall statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Gjerstad kommune i julen. På mottaket som ble opprettet i august 2009 bor det 20 enslige gutter som har søkt om asyl i Norge.

Ingen av guttene som vi snakket med hadde blitt kontaktet av hjelpevergene som Gjerstad kommune har oppnevnt til dem.

Vergene skal tilse at de enslige mindreårige asylsøkerne får den advokathjelpen de har krav på, at saksbehandlingen er tilfredsstillende og at de får den skoletjeneste og helsetjeneste som de har krav på. For at vergeordningen skal fungere er det avgjørende at det er et tillitsforhold mellom vergen og den mindreårige. Det anbefales at det er kontakt mellom de to minst to ganger i måneden.

Når en enslig mindreårig søker asyl i Norge får de oppnevnt en verge som skal bistå asylsøkeren under alderstesting og asylintervju. Etter at dette er gjennomført blir asylsøkeren overført til et nytt asylmottak hvor vedkommende får bo inntil asylsaken er endelig avgjort. Når den enslige mindreårige asylsøkeren kommer til dette ordinære mottaket skal kommunen på det aktuelle stedet oppnevne en ny verge som kan følge opp asylsøkeren i den kommunen hvor han eller hun bor på asylmottak.

Det er overformynderiet i den aktuelle kommunen som skal oppnevne vergene. I de fleste kommuner vil dette ansvaret ligge hos Flyktningtjenesten.

Asylsøkerne på Egdehall statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere har fått oppnevnt en verge, men slik flere av dem beskriver så fungerer ikke denne ordningen da de ikke har kontakt med vergen. Selv ønsker de å ha kontakt med vergen sin som kan bistå dem med i en rekke problemstillinger som de kan stå ovenfor.

En verge skal si ifra når et barn har blitt dårlig behandlet, for eksempel når alderstesten viser feil alder. De kan også hjelpe asylbarna med å få nødvendig legehjelp og psykiatrisk hjelp hvis de har behov for det.

Etter besøket på Egdehall tok SOS Rasisme kontakt med Gjerstad kommune ved Birger Løvdal som er en av to flyktningkonsulenter i kommunen. Siden det var jul tok vi kontakt på e-post, men direkte kontakt på telefon kan være vel så bra. E-posten kan leses som vedlegg.

Hvis enslige mindreårige på et asylmottak nær deg har et lignende problem kan dere gå inn på kommunens nettsider hvor dere finner kontaktinformasjon til flyktningtjenesten i deres kommune. Dere kan også ringe sentralbordet i kommunen som setter deg over til en flyktningkonsulent. Husk at det er kommunens ansvar å følge opp vergeordningen i sin kommune!