Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 06.03.2010
Faksimile - Klassekampen

Dette er den fulle versjonen av et leserbrev som sto i Klassekampen 6. mars.

I KK av 4.3 bringes det frem en ny artikkel som skal avsløre SOS Rasisme. Det er ikke første gang KK er på krigsstien i forhold til SOS Rasisme.

Avisa evner fremdeles å føre kampanjer, sjøl om retningen på kampanjene har endra seg. Innholdet i denne artikkelen er en blanding av direkte løgn og utelatte opplysninger. Det blir ikke avslørt noe som helst, dette er saken som har florert blant nazister i mange måneder.

Aktivisteiendom AS

Aktivisteiendom har ikke kjøpt eiendommer for over 9 millioner, vi har kjøpt eiendommer for 11,3 millioner. Ved årskiftet 2009/10 så var dette finansiert slik:

  • Lån i bank – 5,7 millioner
  • Lån fra lokallag 1,9 millioner
  • Aksjekapital og innlån fra SOS Rasisme i Norge 3,7 millioner

Alt dette kunne KK og journalist Brandvold ha fått vite hvis hun hadde spurt, det ville hun ikke. At vi hadde lånt deler av denne summen ble hun utfordra på to ganger i går. Jeg siterer fra mine e-poster til henne:

Jeg antar at du ikke har tenkt å skrive om at vi har lånt penger, men heller velger å fremstille det slik at vi har tatt 9,6 millioner fra egenkapitalen til SOS Rasisme? Historien blir vel saftigere da?

og:

Hei Åse
- Nå må du huske på at du skal glemme at Aktivisteiendom har lånt penger, fremstill det sånn at alle investeringene er tatt fra statsmidler.

En kan jo slå fast at min siste oppfordring til henne fulgte hun opp, fra min side så var det et forsøk på utfordrende ironi… Begge disse e-postene har hun lest, men hun velger på tross av dette å fremstille det sånn at det er hele kjøpesummen består av driftsmidler.

Hvorfor har vi kjøpt i stedet for å leie?

Den første seksjonen som vi kjøpte var i Oslo i begynnelsen av 2007, Pilestredet 29a, som KK var så hyggelig å bringe bilder av. Alle antirasister er velkommen i Pilestredet 29a. Vi kjøpte denne fordi vi så at det for oss var billigere å eie enn å leie. Det har mange som har kjøpt seg egen bolig sett og det så vi også. Vi så hva et kjøp ville koste oss og hva det ville koste oss å leie. Vi fant at vi ved å eie fikk dobbelt så store lokaler for samme summen som vi måtte ut ved hos Olav Thon.

Vi har etter at finanskrisa kom kjøpt tre seksjoner, to i Trondheim og en i Bergen. To av disse fikk vi til sterkt redusert pris. Seksjonen i Bergen var prisa til 3,7 millioner, vi fikk den for litt over to millioner.
Den siste seksjonen i Trondheim var prisa til 1,8 millioner, vi fikk den for en million. Vi har ikke kjøpt disse seksjonene for å drive spekulasjon med dem, vi har kjøpt dem fordi vi har bruk for dem til vår virksomhet i SOS Rasisme. Vi ser at vår aktivitet stiger kraftig når vi har egne lokaler. Når vi eier så kan vi i mye større grad ordne oss sånn som vi vil sjøl.

Brandvold har kutta en av mine setninger som hun fikk fra meg i går. Jeg er sitert slik:

Hvis Aktivisteiendom AS en eller annen gang skulle selge noen av sine eiendommer så kan disse pengene ikke gå tilbake til SOS Rasisme.

Den interesserte leser vil da sjølsagt spørre seg sjøl: Hvem skal så disse pengene da gå til? Det jeg skrev til Brandvold var følgende, sitat fra min e-post til henne:

Det finnes ingen slike planer, hvis Aktivisteiendom AS en eller annen gang skulle selge noen av sine eiendommer så kan disse pengene ikke gå tilbake til SOS Rasisme. De må da brukes til å tilbakebetale på lånet.

Siste setningen har hun strøket for å skape et inntrykk av at verdiene i Aktivisteiendom AS skal tilfalle noen utenfor SOS Rasisme, sånn er det sjølsagt ikke. Det jeg prøvde å få frem var at hvis vi i den nærmeste fremtid skulle selge noe, så ville banken sjølsagt ha krav på å få tilbake disse pengene slik at banken ikke fikk et lån som har en større risiko enn i dag.
Hvis Aktivisteiendom skulle bli oppløst så vil sjølsagt restverdiene i selskapet gå til de som eier aksjene, alle disse er eid av SOS Rasisme. Mener Klassekampen at det er bedre for frivillige organisasjoner å leie til høye kvadratmeterpriser enn å eie sjøl?

Driftsmidler

KK forsøker å skape et inntrykk at driftsmidler er blitt brukt til å finansiere Aktivisteiendom, dette er ikke sant. Nå forteller ikke KK hva driftsmidler er, det burde de vel ha gjort for å skape klarhet for leseren. Det KK prøver å antyde er at vi har tatt offentlige midler som vi har fått til drift av sentralleddet og brukt til å investere i eiendom.

Vi har ikke gjort dette, vi har som organisasjon snart eksistert i 25 år I løpet av disse årene så har vi bygd opp en egenkapital, den var ved utløpet av 2007 på 5,2 millioner kroner, av denne egenkapitalen har vi altså plassert 3,7 millioner i Aktivisteiendom AS. Som organisasjon har vi fri råderett over den delen av våre inntekter som det ikke er knytta statlige føringer på.

Vi har i detalj redegjort overfor tre forskjellige offentlige instanser som har gitt oss støtte i 2008 om hvor det er blitt av deres midler. Vi skrev det slik i et notat i desember 2009:

Vi hadde i 2008 totale driftskostnader på kr. 5 455 894, vi fikk utbetalt kr. 474 000 fra IMDi, når vi trekker fra denne summen er våre driftskostnader kr. 4 981 894. Vi brukte i 2008 kr. 275 018 fra Frifondmidlene til å dekke våre lokallags reiseutgifter til forskjellige kurs og konferanser, når vi trekker fra summen er våre driftskostnader kr. 4 706 876. Vi fikk i driftsstøtte i 2008 fra Fordelingsutvalget kr. 2 824 305, når vi trekker fra denne summen er våre gjenværende driftskostnader kr. 1 882 571.

Med andre ord så måtte vi i 2008 skaffe oss driftsinntekter på nesten 1,9 millioner kroner fra kilder utenom de som ga oss øremerka driftsmidler. Tror KK at vi kan bruke samme krona to ganger?

Både til å betale trykkeriet for å trykke medlemsavisa vår og til å investere i kontorseksjoner? Hvis avisa kan forklare oss hvordan vi skal gå frem for å få til det så ville vi ha vært takknemlige. Men, kanskje avisa kunne trengt denne evnen sjøl?

Landsstyremedlemmet som veit alt, men som aldri var på noe møte

KK har ringt til mange landsstyremedlemmer, men har valgt å gjengi historien til det ene landsstyremedlemmet som valgte å aldri stille på noe landsstyremøte. Simon Ommundsen ble på vårt landsmøte valgt til 3. vara til landsstyret, han rykka raskt opp til 2. vara. Som 2. vara har han blitt innkalt til alle landsstyremøter. Han har valgt å ikke møte på dem og de tre siste gangene så har han ikke engang gitt beskjed om at han ikke kom.

Han har derfor heller ikke vært med de punktene der landsstyret regelmessig er blitt orientert om økonomien både i SOS Rasismes og Aktivisteiendom. Han har heller ikke på andre måter tatt opp sånne spørsmål på de andre foraene som landsstyret har, for eksempel epostlista til landsstyret.

Når han ikke stiller og ikke spør så er det heller ikke så merkelig at han prater om ting han ikke har grep om. Han påstår blant annet at Trondheim har gitt lån til Aktivisteiendom AS. Ingen lokallag i Trøndelag har noensinne gitt lån til Aktivisteiendom.

De lokallaga som har gitt lån har gjort dette fordi det ga bedre rente på pengene enn å ha dem i banken. Vi har aldri lagt noe press på noe lokallag om å låne penger ut til Aktivisteiendom. Disse lokallaga har heller aldri investert i Aktivisteiendom.

Om å være hovedkasserer

KK skriver at det er jeg som har den fulle oversikten. Hvis så var tilfelle, hadde det vært utmerka, men det føles nok ikke sånn hele tiden. Det ligger sjølsagt i instruksen for en hovedkasserer å grep om de økonomiske sakene. Det som er vesentlig her er om vi har gitt all nødvendig informasjon til vårt regnskapsbyrå, revisor, landsstyret, landsmøte og de ulike offentlige etater som har krav på dette. Det har vi.

Kjell Gunnar Larsen
Hovedkasserer, SOS Rasisme