Gå til meny


Bakgrunn:

Hva sier internasjonale avtaler og konvensjoner

- De allierte maktene vedtok etter andre verdenskrig et forbud mot alle former for nazisme.

- FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering

Artikkel 4:

(...) Med sikte på dette og under tilbørlig hensyntagen til de prinsipper som er kommet til uttrykk i Menneskerettighetserklæringen og de rettigheter som er uttrykkelig oppregnet i artikkel 5 l denne konvensjon, skal konvensjonspartene blant annet:

a) erklære som straffbar handling all spredning av idéer om raseoverlegenhet eller rasehat, all tilskyndelse til rasediskriminering, alle voldshandlinger eller tilskyndelse til slike handlinger mot en rase eller gruppe av personer av annen hudfarge eller etnisk opprinnelse, og også enhver form for støtte, herunder økonomisk støtte, til raseaktivister;

b) erklære ulovlig og forby organisasjoner og organisert og annen propagandavirksomhet som fremmer og tilskynder til rasediskriminering og erklære som straffbar handling deltakelse i slik virksomhet eller slike organisasjoner; (...)

- FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Artikkel 20:

1. Enhver form for krigspropaganda skal forbys ved lov.

2. Enhver tilskyndelse til nasjonalhat, rasehat eller religiøst hat som innebærer oppfordring til diskriminering, fiendskap og vold, skal forbys ved lov.

- FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene

Artikkel 30:

Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

- Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen

Art 10. Freedom of expression

(...)

2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.

- Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven)

§ 135a

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b) religion eller livssyn, eller

c) homofile legning, leveform eller orientering.

(...)

§ 330

Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den som stifter eller deltager i en Forening, der ved Lov er forbudt, eller hvis Formaal er Forøvelse af eller Opmuntring til strafbare Handlinger, eller hvis Medlemmer forpligter sig til ubetinget Lydighed mod nogen.

Er Foreningens Formaal at forøve eller opmuntre til Forbrydelser, kan Fængsel indtil 6 Maaneder anvendes.

Hvorfor forbud?

- Nazismen er ikke en hvilken som helst politisk retning. Ved nazismens røtter hviler trusler om vold, apartheid og folkemord.
– Nazisymboler er symboler så nært knyttet til vold at det blir naivt å snakke om symbolenes gammel-historiske betydning ved en “hverdagslig” bruk av slike. Et hakekors betyr nazisme, nazisme betyr folkemord.
– Nazimusikk og andre effekter er det som selges for å finansiere voldsbruken.
– Nazikonserter og andre arrangementer samt internett er vurdert som nazistenes viktigste rekrutteringsområder.

Hva med ytrings- og organisasjonsfriheten?

- Norge har forpliktet seg til å følge Menneskerettighetskonvensjonen og de andre konvensjonene. Som vi så, har FN vurdert det slik at et forbud mot nazisme ikke er i strid med ytringsfriheten.
– Nazisters frihet til å ytre seg, blir andres plikt til å la seg forhåne. Nazismens fiender (dvs. de aller fleste vanlige mennesker) har krav på et vern mot trusler om vold og drap. Friheten fra slike trusler henger høyere enn at 150 norske nazister skal få rett til true og mobilisere til “rasekrig”.
– Nazistene påberoper seg selv ytringsfrihet, men ler samtidig av et naivt samfunn som gir dem det.
– En håndheving av samtlige tenkelige individuelle friheter medfører frihet til å undertrykke. Frihet til å undertrykke medfører en begrensning av andres friheter. Dette er både et filosofisk, juridisk og mellommenneskelig paradoks. Det sier seg selv at vi ikke kan akseptere slike “friheter”.

Vil de ikke gå under jorden?

- Jo, det vil de. De vil bli tvunget til å rekruttere i skjul, de vil ikke få arrangere hat-konserter, og de vil ikke ha lov til å uniformere seg. Dette er ikke farlig, det er nødvendig hvis vi skal klare å knuse hver minste spore til nazisme.
– “Vil de ikke gå under jorden?” kan sies om alle forbud: forbud mot voldtekt, ran, “vanlige” mord osv. Sannsynligvis ville det som nå er kriminelt blitt mer synlig dersom det ble tillatt, men hvorfor skulle det være ønskelig?

“Alle” er jo mot nazisme, og nazistene er så få. Er et forbud nødvendig?

- Ja, et forbud er nødvendig. Nazistene har selv vist at det å være få ikke begrenser deres aktiviteter. Én nazist er også en drapstrussel. De er ikke villige til å “vente til de har politisk flertall”, de vil begynne “rasekrigen” sin nå.

Vil et forbud fjerne nazismen?

- Nei, det vil det ikke. Men det vil gi et mye bedre utgangspunkt for oss som er motstandere av nazismen, og tror på folkestyre og menneskers rettigheter. Det eneste som kan fjerne nazismen fullt og helt, er en kontinuerlig kamp mot alle former for rasisme; vanlige, anstendige mennesker mot en umenneskelig og kriminell ideologi.

Vil fjerne rasismeparagrafen NRK Sámi radio 23.06.2010

Unge Høyre vil fjerne rasismeparagrafen fra straffeloven. De mener at dette vil styrke ytringsfriheten. Det sier leder for Unge Høyre, Henrik Asheim.

SOS Rasisme

SOS Rasisme

Hvem er SOS Rasisme?

SOS Rasisme er Norges eneste landsdekkende demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle krefter på kampen mot rasisme.

Hva kan du gjøre?

Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement.

Spørsmål om rasisme?

Vi får daglig mange spørsmål fra skoleelever og andre. Her legger vi ut våre svar på de mest spurte.Gaver til SOS Rasisme

Ønsker du å gi en gave til SOS Rasisme? Gaver på over 500 kroner kan gi fradrag på skatten. Les mer.

Gaver fra enkeltpersoner settes inn på konto: 7874 05 34709


Annonse i AntirasisteN?

Ønsker din organisasjon eller bedrift å vise at dere tar standpunkt mot rasisme? Vis ansikt ved å annonsere i SOS Rasismes avis og nå ut til titusenvis av lesere.
Les mer på vår annonseside


Fakkeltilbud

Vi har nå et meget godt tilbud til lokallag som trenger fakler. Tilbudet gjelder også skoler, bedrifter, andre organisasjoner og privatpersoner.


Tips oss om nazisme


Flyktningutvalget

www.sos-rasisme.no/fu

Festning Europa!

  • Ressursside om Festning Europa. Les mer

Rapport om flyktningkvinnenes rettigheter

  • SOS Rasisme har sammen med en rekke andre organisasjoner laget en rapport. Les den her

Anerkjenn Halabja og Anfal


Sjekking av e-post

Denne boksen har blitt flyttet til menyen til venstre, og vil bli slettet herfra etter hvert.

01.01.2001