Gå til meny

Arbeidsprogram for landsmøteperioden 2010 – 2012
Vedtatt på det 12. ordinære landsmøte i SOS Rasisme, 3. til 5. september 2010

1.0 Hovedmål

SOS Rasisme er Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter i kampen mot rasisme og nazisme. Vi har over 40 000 medlemmer og 280 lokallag over hele landet.

Vi har i foregående landsmøteperiode oppnådd store resultater med å bygge en sterkere grasrot- og aktivistorganisasjon.

1.1 I denne landsmøteperioden er dette de overordnete målene:

Tre grunnleggende forhold:

 • Bygge flere lokallag og fortsette medlemsvervinga
 • Økonomisk arbeid
 • Mangfoldet i organisasjonen

Åtte hovedmål:

 • Styrke aktiviteten i våre lokallag
 • Styrke markeringsdagene
 • Utvikle dagens tyngdepunkt i organisasjonen ytterligere
 • Jobbe for flere tyngdepunkt i organisasjonen
 • Ha tydelige aksjoner der vi viser kompromissløs kamp mot rasismen – uansett form
 • Styrke arbeidet med flyktninger og asylsøkere
 • Samle de gode erfaringene og holde fast på det gode arbeidet mot nazisme/voldsrasisme
 • Styrke informasjonsarbeidet og samle erfaringen og kunnskapen vår på sentrale felt

1.2 Den viktigste faktoren!

I alle de viktige oppgavene vi setter oss er det en helt avgjørende faktor – nemlig folk. Uansett hvilke mål vi setter oss, uansett hva vi prøver å få til, uansett hvilke problemer vi kommer inn i, så er vi avhengig av medvirkning, støtte og sympati fra vanlige mennesker i dette landet.

Vi trenger derfor først og framst mange flere aktivister på alle plan og områder i SOS Rasisme. Vi trenger å engasjere mange nye mennesker i alle aldre og nasjonaliteter rundt om i landet som er virkelig interesserte i å ta opp kampen mot rasisme og nazisme. Vi trenger deres initiativ, fantasi, evner, entusiasme, arbeidskraft, latter, tårer og svette.

Vi trenger flere aktivister for å løse en rekke oppgaver. Å være aktivist i SOS Rasisme kan bety mange ting, her er noen få eksempler:

 • Verve medlemmer til SOS Rasisme
 • Skrive innlegg mot rasisme til lokalavisen
 • Fjerne rasistiske slagord på skolen eller i lokalsamfunnet
 • Sette opp antirasistiske plakater
 • Lage gateteater
 • Holde innledninger mot rasisme på skolene i området
 • Skrive til medlemsavisen vår AntirasisteN
 • Sende nyhetstips til tips@sos-rasisme.no
 • Diskutere rasisme på stand med folk i gata
 • Gå på møter og snakke mot rasismen
 • Arrangere møter og demonstrasjoner mot nazisme
 • Sende brev til kommunestyret og be dem erklære kommunen som antirasistisk sone
 • Skrive innkalling til medlemsmøte i lokallaget i SOS Rasisme
 • Lede møter i lokallaget i SOS Rasisme
 • Føre regnskapet til lokallaget i SOS Rasisme
 • Få med alle vennene og dra på konferanse i SOS Rasisme
 • Hjelpe en flyktning med å skaffe ham/henne bolig
 • Lage fest eller lignende for nordmenn og flyktninger/innvandrere i lokalsamfunnet
 • Arrangere Bål for Benjamin
 • Arrangere Krystallnattmarkering 9. november
 • Arrangere 17. mai for alle

Noen har lyst til å løse én av disse oppgavene, noen mange. Men uansett: Vi trenger flere mennesker, det er den avgjørende faktoren!

Noen ganger kan oppgaven med å fjerne alle former for rasisme og nazisme framstå som et uovervinnelig problem, men hvis vi gjør en god jobb vil vi oppleve at folk ønsker å hjelpe oss.

De som melder seg
er et folks kornkammer.
Forråd for mange generasjoner er lagret her.
Når verden går ned,
forlater karrieristene det synkende skipet som rotter.
De som melder seg
berger oss.
   Â  – Kolbein Falkeid

2.0 Utvikling av organisasjonen

2.1 Lokallag

Målet for 2011 er 250 lokallag.
Målet for 2012 er 250 lokallag.   Dette skal blant annet gjøres ved følgende tiltak:

 • Regionsansvaret skal videreføres
 • Folk som viser interesse skal umiddelbart få oppfølging fra den regions- og/eller fylkesansvarlige
 • De regions- og fylkesansvarlige er ansvarlige for å besøke sine lokallag og ha jevn kontakt med lokallagene i sin region
 • Oppslag om aktivitet fra forskjellige deler av landet skal prioriteres på nettsidene
 • Erfaringer fra forskjellige steder skal samles i rundskrivene og i AntirasisteN
 • Alle regions- og fylkesansvarlige skal avholde minst én regionskonferanse i året, alternativt besøke lagene minst én gang i året. På disse konferansene skal spesielt skolering av styrene i lokallagene prioriteres
 • Det skal jobbes for økt kontinuitet i lokallagene ved hjelp av mål, skolering og oppfølging
 • Lokallagene skal få informasjon om og veiledning i hvordan skape en sterk lokal økonomi
 • De regions- og fylkesansvarlige skal oppfordre lagene i sin region til å mobilisere til lokallagskonferansene og andre konferanser, og oppfordre lagene til å avholde studiesirkler og ulike kurs
 • Vi skal videreføre satsingen på flere tyngdepunkt i organisasjonen gjennom egne kontorlokaler og ansatte på nye steder
 • De regionsansvarlige oppfordrer lokallagene i området til å samarbeide

2.1.1 Skolelag

Målet er å ha 50 slike lokallag ved slutten av landsmøteperioden. Dette skal blant annet gjøres ved følgende tiltak:

 • Regionsansvaret skal videreføres
 • Vi skal ha oppdaterte opplegg for besøk på barne- og ungdomskoler og for videregående skoler
 • På lokallagskonferansene skal det tilbys egen samling for skolelag på ulike nivå
 • Alle lokallagene skal oppfordres til å oppsøke skolene på sitt hjemsted og tilby besøk av våre aktivister
 • De regionsansvarlige skal oppfordre aktuelle elevråd til å markere markeringsdagene våre og jobbe for at de etablerer lokallag

2.1.2 Studentlag

I perioden skal vi jobbe mer for å opprette flere lokallag på universiteter og høgskoler. Ved utgangen av landsmøteperioden skal vi ha 10 lokallag på universitet og høgskoler. Dette skal blant annet gjøres ved følgende tiltak:

 • Ordningen med studentansvarlig videreføres, og det jobbes mot å danne et studentutvalg
 • Den studentansvarlige er hovedansvarlig for å følge opp interesserte personer på universiteter og høgskoler. De regions- og fylkesansvarlige skal støtte opp under dette
 • På lokallagskonferansene skal vi fortsette med å tilby egne samlinger for universitets- og høgskolelag

2.2 Flyktningutvalget

Flyktningutvalget er ansvarlig for å utvikle arbeidet vårt på det flyktningpolitiske feltet. Flyktningutvalget er ansvarlig for å:

 • Følge opp personer som tar kontakt med oss i forhold til flyktningpolitiske spørsmål
 • Oppfordre folk til å starte forskjellige typer flyktningpolitiske lokallag, som for eksempel solidaritetsgrupper og flyktningunioner
 • Oppfordre støttespillere i enkeltsaker til å danne en solidaritetsgruppe og dra nytte av erfaringer fra andre solidaritetsgrupper
 • Utvikle politikken – lage forslag til utspill og uttalelser på feltet
 • Skolere flyktningpolitiske lokallag

2.2.1 Flyktningunionen av SOS Rasisme

Flyktningunionen av SOS Rasisme er en av våre flyktningpolitiske grupper. Målet settes til 15 slike lokallag ved utgangen av landsmøteperioden. Dette skal blant annet gjøres ved følgende tiltak:

 • De regions- og fylkesansvarlige må samarbeide med Flyktningutvalget og lokale flyktningunioner for å bidra til å danne flere flyktningunioner og solidaritetsgrupper
 • På lokallagskonferansene skal det avholdes egne samlinger for lokallagene av Flyktningunionen
 • Vi skal jobbe for at aktivister i flyktningunioner kan besøke andre asylmottak i samarbeid med regionsansvarlige og flyktningutvalget for å verve og danne flyktningunioner på asylmottak
 • Det skal jobbes for å etablere en landsledelse for lokallagene av Flyktningunionen
 • De regionsansvarlige skal jobbe for at flyktningunionen får kontakt med aktuelle lokallag og aktivister i området

Det har historisk oppstått behov for spesialorganisering av flyktninger, dette ser vi et eksempel på gjennom de kurdiske lokallagene. Dette er spesielt verdifullt for kampen mot statlig rasisme.

2.2.2 Solidaritetsgrupper

Vi ønsker å videreføre oppbyggingen av solidaritetsgrupper for flyktninger og asylsøkere. Målet settes til 15 slike lokallag ved utgangen av landsmøteperioden. Disse kan fungere som støttegrupper for flyktninger, asylsøkere og våre lokallag av Flyktningunionen.

2.2.3 Asylvitne

Det skal i perioden forsøkes etablert et tilbud fra organisasjonens side i forhold til å tilby en ordning, kalt Asylvitne til skoler. Vi ønsker å bringe flyktninger/asylsøkere ut til skolene, der de kan komme i direkte kontakt og dialog med elevene.

2.3 Kurdiske lokallag i SOS Rasisme

Målet er 25 slike lokallag ved utgangen av landsmøteperioden. Vi vil styrke arbeidet med følgende tiltak:

 • Det skal avholdes minst én landssamling hvert år for de kurdiske lokallagene, hvor det nedsettes en landsledelse for gruppene med ansvar for å videreutvikle de kurdiske laga og sikre kontinuitet. Dette må gjøres i forbindelse med en Lokallagskonferanse
 • Styrke kursing av tillitsvalgte
 • Utarbeide en egen løpeseddel for de kurdiske lokallagene
 • Landsstyret skal støtte opp under minnemarkeringer om «Halabja» (16. mars) og «Anfal» (14. april) som de kurdiske lokallagene tar initiativ til
 • Det er fortsatt viktig å arbeide med rettighetene til kurdiske flyktninger

2.4 Annen organisering

2.4.1 Faglig arbeid

Vi vil i perioden utvikle et faglig arbeid rettet mot arbeidsplasser og fagforeninger. Vi skal se etter muligheter for å opprette lokallag på arbeidsplasser.

2.4.2 Ungdomslag / andre lokallag

SOS Rasisme har i flere år hatt forskjellige former for lokallag, for eksempel ungdomslag, jentegrupper, skatelag, nasjonale grupper, kunstlag og idrettslag. Dette er positivt, blant annet fordi det gir oss en fin mulighet til å organisere folk med svært forskjellige interesser. Også i kommende periode skal SOS Rasisme stille seg positiv til slik organisering.

2.4.3 Fylkeslag

Det bør jobbes med å starte opp flere fylkeslag. Lagene sjøl, i samarbeid med de regionalt ansvarlige, må ta initiativet til å starte fylkeslag i sine fylker.

Fylkeslagene bør i all hovedsak konsentrere sitt arbeid om følgende saker:

 • Søke fylkeskommunen / Barne- og ungdomsrådet i fylket om tilskudd til generell drift og arrangementer som er til nytte/interesse for alle lagene i fylket
 • Samarbeide med de regions- og fylkesansvarlige om regionale konferanser
 • Støtte sentrale tiltak
 • Støtte lokallag i deres virksomhet

2.5 Medlemmer / verving 

Landsstyret utarbeider egen verveplan for hvert år.

2.5.1 Antall

I perioden er målet å holde oss stabilt på 20 000 medlemmer. Antall medlemmer under 26 år bør være minst 15 000 i hele perioden.

2.5.2 Vervekampanje

Vi skal fortsette vår sommerkampanje med verving blant annet på festivaler Vi skal se på hvordan vi kan videreføre «3 om dagen» i perioden Det skal verves medlemmer på alle våre demonstrasjoner og markeringsdager Å fortsette og ytterligere forsterke vår kultur med å alltid verve medlemmer til SOS Rasisme er avgjørende.

2.5.3 Skoler

Vi vil tilby skolekampanjen vår til skoler på steder der vi allerede har aktive miljø.  Erfaringene viser at kampanjen blir langt mer suksessfull på slike steder. Målet er 30 vervekampanjer på skoler i løpet av perioden.

2.5.4 Aktivister

Vi skal bli enda tydeligere og raskere til å utfordre nye folk til å bidra aktivt. Dette skal blant annet gjøres ved følgende tiltak:

 • Holde fast på vår utfordrende stil i forhold til nye folk
 • Motivere lagene til jevnlig aktivitet og til å sende ut informasjon til alle sine medlemmer, gjerne via elektroniske kanaler, e-post, gruppelister, sms og sosiale media som facebook
 • Være tydelige på at man innenfor SOS Rasisme har alle muligheter til å organisere seg og bidra ut i fra sine egne interesser og kunnskaper

2.6 Intern skolering

2.6.1 Studier og studiemateriell

Studiemateriellet som vi skal utvikle i løpet av perioden skal knyttes opp til markeringsdager, andre kampanjer og spesielle utvalg i organisasjonen. Vi trenger også å få flere studieplaner. I tillegg skal vi satse på å utdanne flere til å holde innledninger, til å arrangere kurs og studiesirkler.

2.6.2 Lokallagskonferanser (LLK)

Lokallagskonferansene (LLK) er blant de viktigste foraene for politisk læring og høring for medlemmene i SOS Rasisme. Det skal arrangeres tre LLK-er i landsmøteperioden – disse bør holdes i begynnelsen av september hvert år og i begynnelsen av februar det året vi ikke har landsmøte. LLK skal være en organiserende konferanse der politiske spørsmål og læring knyttes tett sammen med organisering og antirasistisk kamp.

2.6.3 Regionskonferanser (RK)

Også i kommende periode skal det gjennomføres RK-er. Gjennom slike konferanser kan vi oppnå en mer systematisk skolering av medlemmene, både i politiske og organisatoriske emner. De regionale konferansene bør blant annet ta opp emner som styrearbeid, lagsbygging, tale- og debatteknikk og aktuelle politiske saker. Det er viktig at lagene som holder til i den regionen der konferansen finner sted, får være med på å bestemme innholdet på konferansen. Det er de regionsansvarlige som står ansvarlige for å planlegge og gjennomføre RK-ene. Dette bør gjøres i nært samarbeid med lokallagene i regionen. Det skal minimum arrangeres én RK i hver region hvert år/ alternativt skal regionsansvarlig besøke lagene minst én gang i året. Alle lokallag må inviteres til RK

2.6.4 Småhefter/ temahefter/ høringsrapporter/ kokebøker

Det vil bli produsert aktuelle småhefter/temahefter/høringsrapporter/kokebøker. Dette kan for eksempel være hefter som er basert på forskjellige innledninger som er holdt på konferanser eller artikler som har stått på trykk i AntirasisteN.

2.6.5 Populus – studieforbundet folkeopplysning

SOS Rasisme er medlem i Populus – studieforbundet folkeopplysning. Vi skal registrere kurs som finner sted i organisasjonen, både lokalt, regionalt og sentralt. Våre mål er:

 • Skolere alle tillitsvalgte i organisasjonen i lover og regler (Lov om voksenopplæring), lære dem hvordan de skal fylle ut skjemaer og lage studieplaner.
 • Gi et fast tilbud om slik opplæring både på lokallagskonferanser, regionale konferanser og ved besøk i lagene
 • Få flere lokallag til å bruke studieforbundet. Dette skjer best gjennom å melde inn tiltak gjennom den sentrale løsningen, denne løsningen er et godt og effektivt redskap.

2.7 Kontakt mellom Landsstyret og lagene/ interesserte personer

Et av Landsstyrets/Arbeidsutvalgets viktigste arbeidsområder skal også i denne perioden være det å ha kontakt med lagene og med personer som vil starte lag. Vi vil ytterligere prioritere å støtte oppbyggingen av aktive lag og vi ønsker å knytte til oss flere aktivister som fylkessekretærer. Vi skal forsøke å holde møter for de regions- og fylkesansvarlige.

2.7.1 Regions- og fylkesansvar

Ordningen med regions- og fylkesansvar skal videreføres i landsmøteperioden. De regionsansvarlige skal ha ansvaret for følgende:

 • Ha jevnlig kontakt med lagene i sin region ved behov
 • Ta aktiv kontakt med personer som er interesserte i å starte opp lag
 • Følge opp lag
 • Avholde minimum én regionskonferanse årlig i sin region/alternativt besøke lagene minst én gang i året
 • Følge opp lag i forhold til markeringsdager
 • Selge AntirasisteN til lagene i sin region
 • Skrive om lagene i sin region i AntirasisteN
 • Oppfordre lagene til å skrive i AntirasisteN
 • Oppfordre lokallagene til, i samarbeid med regionsansvarlige, å støtte opprettelsen av nye lokallag i sitt nærmiljø
 • Oppfordre til opprettelse av fylkeslag
 • Oppfordre lagene i sin region til å mobilisere til lokallagskonferansene
 • Oppfordre til å avholde studiesirkler og spesielle kurs
 • Hjelpe lagene å få inn årsrapport og opprette bankkonto
 • Oppmuntre lagene til å skrive leserinnlegg og få presseoppslag
 • Oppfordre lagene til å verve medlemmer og stå på stand
 • Hjelpe lagene med å arrangere konserter og kulturarrangementer
 • Følge med i lokalmedia, sende tips til AntirasisteN

2.7.2 Rundskriv

Rundskrivene fra organisasjonens sentralledd er viktig og skal sendes ut minimum én gang i måneden. Rundskrivet skal blant annet inneholde følgende:

 • Informasjon om verving/verveoversikt
 • Informasjon om kurs og konferanser
 • Informasjon om aktivitet og markeringer i lokallagene
 • Materiell til markeringsdagene
 • Aktuelle løpesedler
 • Materielliste
 • Aktuell informasjon fra de forskjellige utvalg i organisasjonen
 • Oppfordring om festivalverving
 • Pressemeldinger
 • Aktuelle blader fra andre organisasjoner
 • Samt annen aktuell informasjon

3.0 Økonomiarbeid – sjølberging gir sjølstendighet

Det har i mange år vært drevet et godt økonomiarbeid i SOS Rasisme. Dette arbeidet må på det sterkeste videreføres og videreutvikles også i kommende periode. SOS Rasisme har blitt utsatt for et kontrollregime som ikke har sitt utgangspunkt i konkrete saker, men basert på bakvaskelse, løgner og enkeltforhold som ikke er typiske for oss.  For å beholde vår slagkraft og sjølstendighet må vi gå for sjølberging, det betyr at vi både sentralt og lokalt må arbeide for å ha en rekke bein å stå på. Det må utføres et systematisk arbeid på følgende områder:

 • Vervearbeidet skal prioriteres høyt
 • Skolering av lokallag på verving skal prioriteres
 • Holde oss oppdatert på regelverket i forbindelse med ulike støtteordninger
 • Søke på aktuelle prosjektmidler
 • Se på mulighetene for å starte ulike kommersielle prosjekter
 • Skolere lokallag i søking av støttemidler og organisering av egne økonomiske inntektsmuligheter
 • Registrere alle sentrale kurs og konferanser i studieforbundet Populus
 • Utvikle innsamlingsarbeidet vårt ytterligere
 • Systematisk spre info om vårt materiell for å øke materiellsalget
 • Alle oppdrag vi utfører for eksterne instanser (innledninger, kurs og lignende) skal så langt som mulig finansieres av oppdragsgiver
 • Alle utvalg skal ha en økonomiplan og en økonomiansvarlig
 • Økonomisk arbeid er et kollektivt ansvar.

4. Informasjonsarbeid

4.1 Informasjonsutvalget (INFU)

Nettsidene og medlemsavisen AntirasisteN er de to viktigste utadrettede propagandakanalene. Arbeidet med dette samordnes av informasjonsutvalget (INFU). Det skal tidlig i perioden etableres en ledelse på 3 til 5 personer i informasjonsutvalget.

Informasjonsutvalget skal:

 • Jobbe for samordning av vårt informasjonsarbeid
 • Ha det konkrete ansvaret for:
  • Nettsidene
  • AntirasisteN
 • Følge opp faste bidragsytere og utfordre nye folk til å bidra
 • Styrke økonomien til organisasjonen gjennom blant annet:
  • Søknader om økonomisk støtte
  • Annonsesalg
 • Følge med i mediebildet og tipse aktuelle utvalg om saker vi bør gripe tak i
 • Bidra til produksjon pressemeldinger
 • Bistå i produksjon av annet materiell

4.1.1 AntirasisteN

AntirasisteN er avisen vår. Den sendes til alle medlemmer, bibliotek, fagforeninger og selges på gaten. Vi er godt fornøyd med den utviklingen avisen har hatt, og mener den nå holder en høy standard. Større forbedringer i kommende periode bør først og framst konsentrere seg om å styrke og videreutvikle strukturen i redaksjonen, og spesielt å styrke økonomiarbeidet.

Hovedmålet for AntirasisteN skal i perioden være å sette dagsorden for antirasister i hele landet, og bidra til økt aktivitet og kompetanse blant våre medlemmer.   Mål for perioden:

 • Være avisen som setter dagsorden for antirasister i Norge
 • Fortsette å bygge en sjølstendig arbeidende redaksjon med gode strukturer
 • Utvide det landsdekkende nettverket av lokale skribenter
 • Knytte til seg faste skribenter
 • Styrke det økonomiske arbeidet, både ved å øke inntektene og holde et nøktern utgiftsnivå
 • Jobbe for å ha flere avslørende artikler og eksklusive intervjuer
 • Holde avisen oppdatert med aktivitet i de forskjellige lokallag/regioner
 • Ha mer om nasjonale minoriteter og urfolket i Norge
 • Komme ut med minst to nummer i året
 • Fortsette å lage 4-siders bilag flere ganger i året

4.1.3 Nettsidene

SOS Rasismes internettsider er Norges beste portal for antirasisme. Arbeidet med internettsidene bør prioriteres høyt, spesielt når det gjelder oppdatering av informasjon. Hva som skjer i SOS Rasisme, politiske utspill og informasjon som ulike enkeltpersoner, skoler og alle andre kan ha nytte av, bør være tilgjengelig.

I løpet av perioden skal det prioriteres at:

 • Sidene skal oppdateres daglig. Det skal oppdateres med nyheter fra inn- og utland, pressemeldinger, aktuelt, AntirasisteN og artikler av forskjellige slag
 • Sidene skal holdes jevnlig oppdatert med informasjon om organisasjonen og aktiviteter som konferanser, markeringer og lignende
 • Lage egne e-postgruppelister for lokallag
 • Arbeide for å bruke flere bilder på hjemmesiden
 • Fortsette arbeidet med oppbyggingen av et bildearkiv i SOS Rasisme
 • Arbeide fram en ny nettbutikkløsning med salg av effekter, fakler og annet materiell
 • Styrke nyhetsdelen

4.2 Skoleundervisning/ Konfirmantundervisning

Landstyret skal se på mulighetene for å få til et utvalg som skal arbeide med ett opplegg for konfirmanter og skoleelever, og stå for opplæring av lokale foredragsholdere.

4.3 Aksjonisme

Vi skal skal styrke vår posisjon som en handlekraftig organisasjon. Vi må fortsatt være synlig på gaten og i media, med bruk av gateteater og andre mer eller mindre utradisjonelle aksjonsformer.

I landsmøteperioden skal det arbeides fram kokebøker i forhold til forskjellige målrettede aksjoner

Vi skal ha aksjonsverksted på lokallagskonferansene

5.0 Samarbeidsorganer/ samarbeidende organisasjoner

SOS Rasisme ønsker å prioritere oppbygginga av egen organisasjon. Men, for å markere oss i det politiske landskapet er det nødvendig at vi er til stede der hvor viktige ting diskuteres og bestemmes, både for å være med på å sette dagsorden, men også for å knytte gode og nyttige kontakter i ulike fora.

5.1 Norske organer/ organisasjoner

5.1.1 Barne- og Likestillingsdepartementet (BLD)

Statsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge blir fordelt gjennom Fordelingsutvalget i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt BLD. Landsstyret må derfor være med på møter som er viktige for oss på dette saksområdet.

5.1.2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Vi skal i perioden jobbe for å øke støtten fra IMDi og delta der det er viktig å være med.

5.1.3 Justis- og Politidepartementet (JD)

Vi vil delta på møter som er av interesse.

5.1.4 Studieforbundet Populus

Landsstyret må prioritere det arbeidet i studieforbundet som er viktigst.

5.1.5 Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

LNU er paraplyorganisasjonen for en rekke barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.  Landsstyret må med bakgrunn i den behandlingen som LNU har gitt SOS Rasisme i forbindelse med Frifond for 2008 og 2009 drøfte organisasjonens forhold til LNU.

5.1.6 Selvhjelp for flyktninger og innvandrere (SEIF)

Sammen har vi satt en rekke flyktningpolitiske saker på dagsorden. SOS Rasisme bør fortsette dette samarbeidet i perioden som kommer.

5.1.7 Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Vi ønsker å fortsette samarbeidet med LDO i forhold til valgkampanjen 2011. En del enkeltsaker kan også henvises til LDO.

5.1.8 Kampen mot EU

SOS Rasisme har siden 1993 hatt et klart standpunkt mot EU. I kommende periode skal dette videreføres, og blant annet resultere i at medlemmene i vår organisasjon, gjennom artikler i AntirasisteN og via rundskrivet, holdes oppdatert på dette området. Vi skal vurdere samarbeid med andre nei-organisasjoner.

5.1.9 Nasjonale minoriteters organisasjoner

Vi ønsker å utvikle samarbeid med nasjonale minoritetsorganisasjoner.

5.1.10 Innvandrerorganisasjoner

Vi skal fortsette å søke samarbeid med andre innvandrerorganisasjoner.

5.1.11 Andre organisasjoner

Det finnes en rekke organisasjoner som ønsker et mer eller mindre formelt samarbeid med SOS Rasisme. Slike henvendelser skal vurderes ut fra arbeidskapasiteten vår, samt ut fra hvor interessant dette er for den antirasistiske kampen.

5.2 Nordisk samarbeid

Landsstyret bør se på mulighetene for å styrke samarbeidet med nordiske organisasjoner som står nært vår praksis og politiske prinsipper. Deltakelse i Salemdemonstrasjonen tas opp igjen hvis Landsstyret finner grunnlag for det.

5.3 Internasjonalt samarbeid

SOS Rasisme i Norge er med i den Internasjonale Føderasjonen av SOS Rasisme (IFSR). Vår deltakelse i det internasjonale samarbeidet skal være preget av nøktern vurdering av hva som er matnyttig for oss.

I kommende periode skal SOS Rasisme gjøre følgende når det gjelder det internasjonale samarbeidet:

 • Delta på møter i IFSR dersom det er av interesse for oss. Målsettingen med deltakelse på sånne møter bør være å få kunnskaper om antirasistisk arbeid rundt om i verden, samt å bidra med egne kunnskaper
 • Delta på internasjonale arrangementer/ prosjekter som er av interesse for oss
 • Holde kontakt med organisasjoner i andre land som står nært vårt grunnlag og våre arbeidsmetoder

6.0 Kampen mot statlig rasisme

6.1 Norsk flyktningpolitikk

Norsk flyktningpolitikk fungerer rasistisk, blant annet gjennom innvandringsstoppen av 1975, Utlendingsloven av 1988 og Schengen-avtalen.

De siste årene har det også fra skiftende regjeringer blitt gjennomført innstramninger som går utover disse avtalene og som strider mot FNs flyktningkonvensjon.

Myndighetene forsøker å lage nye definisjoner på hvem som er flyktninger. SOS Rasisme er uenige i disse nye definisjonene og mener at staten skal rette seg etter FN’s Flykningkonvensjon av 1951.   SOS Rasisme skal ha følgende mål for sitt arbeid med norsk flyktningpolitikk i perioden:

 • Utarbeide skoleringsopplegg
 • Ha faste flyktningpolitiske artikler i AntirasisteN
 • Komme med medieutspill der vi setter aktuelle flyktningpolitiske saker på dagsorden
 • SOS Rasisme skal være en støttespiller for flyktninger og asylsøkere. Dette skal blant annet gjøres gjennom å bygge solidaritetsgrupper
 • Følge opp og støtte det arbeidet som blir utført i Solidaritetsgruppene, Flyktningunionen og de forskjellige flyktningpolitiske lokallagene i SOS Rasisme
 • Også ved valget i 2011 vil norsk flyktningpolitikk bli satt på dagsorden. Det er viktig at SOS Rasisme er klar til å delta i den debatten som vil komme
 • Aktivt verve og danne flyktningunioner på asylmottak

6.2 Offentlig diskriminering

Rasismen sitter i samfunnets strukturer. Den statlige rasisme er spesielt skadelig når offentlige instanser som politi, helsevesen eller forvaltning utøver rasisme.   SOS Rasisme skal ha følgende mål for sitt arbeid på dette feltet:

 • Ha faste artikler i AntirasisteN
 • Komme med medieutspill der vi setter aktuelle saker på dagsorden
 •  Være raskt på banen når vi får vite om konkrete tilfeller av offentlig diskriminering
 • Oppfordre folk til å starte lokallag i forhold til offentlig diskriminering
 • Lage aksjoner for å avsløre rasisme fra offentlige instanser

6.3 Samisk organisering

Det er viktig at SOS Rasisme støtter samenes kamp for sjølråderett og frihet til å utvikle egen kultur og egne språk og at SOS Rasisme jobber mot rasisme rettet mot samer.

Dette arbeidet skal styrkes ved at SOS Rasisme:

 • Har samenes situasjon som tema på LLK
 • Kommer med medieutspill i forhold til samiske spørsmål
 • Starter samiske lokallag.

6.4 Nasjonale minoriteter

I Norge finnes det følgende nasjonale minoriteter i tillegg til samer: jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner. SOS Rasisme vil jobbe mot rasisme rettet mot disse gruppene. Det vil vi gjøre på følgende måte:

 • Lage ett utvalg/ansvarlig for nasjonale minoriteter
 • Starte lokallag blant de nasjonale minoritetene

7.0 Kampen mot nazisme

Nazismen fins framdeles i Norge. Nazister må konfronteres overalt der de forfekter sin menneskeforakt og sitt kriminelle menneskesyn. SOS Rasisme må gå i spissen for at nazister i Norge fratas retten til å ytre og organisere seg.

7.1 Nazismen i Norge

SOS Rasisme har i forrige landsmøteperiode markert seg som en pådriver i kampen mot rasisme og nazisme. Dette arbeidet har vært ledet av det sentrale Antinaziutvalget (ANU). Arbeidet skal videreføres i neste periode blant annet gjennom følgende mål:

 • SOS Rasisme må holde seg oppdatert på hva som skjer blant nazistene i Norge. Dette gjøres blant annet ved å holde kontakt med folk som har store kunnskaper på dette feltet, og følge med i media. Organisasjonens rundskriv skal inneholde faste rapporter fra Antinaziutvalget (ANU)
 • Vi skal fortsette å bygge lokale kontakter som rapporterer om nazistisk aktivitet.
 • Egne artikler om nazisme skal legges ut på www.sos-rasisme.no
 • Artikler om nazismen i Norge skal fortsatt sikres plass i AntirasisteN
 • ANU skal opprettholde aktiviteten, bedre strukturen og styrke egen økonomi i løpet av perioden
 • ANU skal gi informasjon og rettledning til lokallag som ønsker å kjempe mot lokal naziaktivitet
 • Fortsette arbeidet med å markere Krystallnatta / 9. november og Bål for Benjamin på stadig flere steder
 • SOS Rasisme skal før valget analysere situasjonen i forhold til nazisters deltagelse i valgkampen. Umiddelbart etter at fristen for valglister er gått ut skal vi (i nært samarbeid med lokallagene) kartlegge hvilke partier som stiller. Oversikten skal så sendes ut med neste rundskriv. Vurdere eventuelle tiltak ut i fra en slik undersøkelse
 • Grupper som forsøker å fremstå som mer stuereine, som for eksempel SIAN, må avsløres som de ekstreme rasistene de er.

7.2 Kunnskap mot nazisme

Vi har et stort ansvar for å øke kunnskapen blant vanlige folk, og lokale og sentrale myndigheter, om nazismen i Norge. Mål for perioden er:

 • Komme med en rekke medieutspill der vi setter aktuelle antinazistiske saker på dagsorden
 • Kokeboka mot nazisme skal oppdateres og brukes aktivt.
 • Samle argumentasjon for å hindre at nasjonal kulturarv blir misbrukt av nazister på kokeboka på nett
 • Samle argumentasjon mot Holocaust-fornektelse på kokeboka på nett

7.3 Lokal organisering mot nazisme

I en del lokalmiljøer er behovet for særegen organisering mot nazismen nødvendig. ANU skal jobbe for å opprette egne antinazilag. Målsetningen for perioden er 5 slike lokallag

8.0 Hverdagsrasisme

Hverdagsrasismen er både skjult og åpen rasisme, og blir ofte kalt for «fremmedfrykt». Hverdagsrasismen skapes blant annet gjennom media, offentlige institusjoner og gjennom enkelte personers behov for å ha syndebukker. SOS Rasisme må også bekjempe denne formen for rasisme gjennom informasjon, diskusjon og bygging av solidaritet mellom folk i det daglige liv.

8.1 Kampanjen «Ikke mobb kameraten min»

Kampanjen «Ikke mobb kameraten min» er SOS Rasismes holdningskampanje. Slagordet «Ikke mobb kameraten min» kombinert med hånda er et uttrykk svært mange mennesker kjenner igjen.   Vi må spre hånda «Ikke mobb kameraten min» i store lag av befolkningen (for eksempel skoler, idrettslag, arbeidsplasser og egne arrangementer).

8.2 Hvordan kan vi bekjempe hverdagsrasismen

Det å gi tusener av antirasister gode argumenter og kunnskap som kan sette dem i stand til å diskutere hverdagsrasismen – på skolen, på jobben, i gata og fører til at hverdagsrasistiske holdninger blir imøtegått over hele landet.   Målet for dette arbeidet i kommende periode er å:

 • Følge aktivt med i media for å få med seg nye hverdagsrasistiske utspill. Analysere disse, og spre motinformasjon
 • Ta aktivt kontakt med media for å kommentere slike utspill
 • Skape kontakt med enkelte journalister eller grupper i media for å påvirke det redaksjonelle stoffet
 • Lage korte argumentasjonsløpesedler som blir distribuert til lagene
 • Produsere egne artikler om hverdagsrasisme på www.sos-rasisme.no
 • Lage en temaside mot vanlige fordommer på www.sos-rasisme.no (ta utgangspunkt i gamle foredrag m.m.)
 • Ha dette som tema for artikler i AntirasisteN
 • Skape bevissthet om begreper som i praksis skiller mennesker fra hverandre og lager et unaturlig skille mellom «vi» og «dem»
 • Forsøke med ulike virkemidler å forebygge rasisme i skoleverket og hos foreldre
 • Fremme og støtte krav om likestilling og integrering fra grupper med flyktning- og innvandrerbakgrunn
 • Også ved valget i 2011 vil rasisme i valgkampen være et aktuelt tema  

9.0 Viktige markeringsdager

SOS Rasisme har en mangeårig tradisjon for å sette flyktningpolitikk og antirasistisk arbeid på dagsorden på en rekke markeringsdager. Også dette skal videreføres i den neste perioden. I forkant av markeringsdagene bør man vurdere å knytte aktuelle politiske saker til markeringen – om det skal være kamp mot flyktningpolitikk, hverdagsrasisme eller nazistisk og rasistisk virksomhet.   Følgende dager skal markeres :

 • 27. januar Den internasjonale Holocaustdagen / Bål for Benjamin
 • 8. mars Den internasjonale kvinnedagen
 • 1. mai Arbeidernes internasjonale kampdag
 • 17. mai 17. mai for alle-arrangement
 • 9. november Krystallnatta i Nazi-Tyskland, 1938   Krystallnatta 9. november er det svært viktig at alle lokallag markerer. Vi ønsker at lokallagene skal få bredest mulig tilslutning til deres arrangementer. Dette kan for eksempel skje gjennom å kontakte skoler, fagforeninger, idrettsklubber, velforeninger m.m.   Arbeidsutvalget har ansvaret for å gjøre tilgjengelig følgende materiell til disse dagene:
 • Løpesedler
 • Bakgrunnsmateriell
 • Utkast til appeller
 • Utkast til leserbrev
 • Plakat
 • Liste over aktuelle filmer
 • Vandreutstilling om Krystallnatta
 • Krystallnatta-kokebok   Vi ønsker i perioden å løfte fram markeringsdagene, revidere eksisterende materiell samt produsere en del nytt. I perioden vil vi arbeide for å mer systematisk få inn rapporter fra lagenes markeringer.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490