Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 10.09.2010
.

Hva mener SOS Rasisme? Her får du en kort innføring i SOS Rasismes grunnlag.

p(liten). Vedtatt på SOS Rasismes 7. ordinære Landsmøte – Haugesund 13. – 14.11 1999, endret på 8. ordinære Landsmøte i Oslo, 26. – 28. april 2002, endret på 9. ordinære Landsmøte i Lørenskog 26. – 28. mars 2004, endret på 10. ordinære Landsmøte i Lillestrøm 31. mars – 2. april 2006, endret på 11. ordinære Landsmøte i Lillestrøm 4. – 6. april 2008, endret på 12. ordinære Landsmøte i Lørenskog 3. – 5. september 2010

1.0 Mål

SOS Rasismes mål er at all rasisme skal bort.

2.0 Prinsipper

SOS Rasisme slår fast:

2.1 Alle mennesker er likeverdige og har kav på de samme friheter og muligheter uavhengig av hudfarge, nasjonal og kulturell bakgrunn, kjønn, seksuell legning, språk og livssyn.

2.2 Rasismen utnytter disse særtrekkene til å så splid mellom grupper av mennesker som i utgangspunktet ikke har motstridende interesser.

2.3 Alle mennesker er forskjellige, men det finnes ikke forskjellige menneskeraser. Vi tilhører alle den samme biologiske arten, menneskeheten kan ikke deles inn i raser eller underarter. Troen på forskjellige menneskeraser eksisterer fortsatt blant enkelte, men har intet vitenskapelig grunnlag

2.4 Et rasistisk menneskesyn har ført til at samfunnet opererer med et falskt skille mellom grupper av mennesker basert på raseteori. Dette skillet driver gruppene lenger fra hverandre.

2.5 Selv om de fleste har sluttet å bruke ordet rase, lever rasismen videre som en tro på at grupper av mennesker har felles egenskaper som styrer deres handlinger. I dag bli rasebegrepet ofte knyttet til begreper om kultur og religion. Å tillegge grupper av mennesker kollektiv skyld eller ansvar er like rasistisk enten merkelappen er «neger», «jøde» eller «muslim».

3.0 Hvor kommer rasismen fra?

SOS Rasisme slår fast:

3.1 Forestillingen om at hvite mennesker har større verdi og flere rettigheter har sin bakgrunn i den europeiske koloniseringen av andre kontinenter. For å rettferdiggjøre plyndringen og folkemordene måtte forestillingen om den hvite «rases» overlegenhet skapes. Fremdeles lever disse forestillingene som en dominerende tankegang i vår del av verden. Denne tenkningen fungerer som ideologisk begrunnelse for imperialisme, folkemord, plyndring og økonomisk ulike bytteforhold.

3.2 Rasismen er bygd opp som en splitt og hersk-taktikk. Rasismen har blitt brukt og brukes fortsatt til å fjerne oppmerksomhet fra virkelige samfunnsproblemer.

3.3 Vestlig kultur ses stadig på som det ypperste innen menneskelig sivilisasjon. Det må bli slutt på denne formen for eurosentrisme. Den hvite delen av verden er ikke verdens navle.

4.0 Rasismens tydeligste ansikter:

4.1 Institusjonell / statlig rasisme:

SOS Rasisme slår fast:

4.1.1 Asylsøkere i Norge må behandles med respekt og likeverd. Det å søke om asyl er ikke kriminelt.

4.1.2 Norsk flyktningepolitikk fungerer rasistisk, blant annet gjennom innvandringsstoppen av 1975, utlendingsloven av 1988 og Schengen-avtalen.

4.1.3 Mennesker på flukt som har kommet til Norge og som har behov for beskyttelse i henhold til Flyktningkonvensjonen av 1951 og dens protokoller, har krav på beskyttelse i Norge. Flyktningene selv må avgjøre når, og om, det i det hele tatt er mulig å returnere til hjemlandet.

4.1.4 Mennesker som ikke kan returneres over flere år på grunn av forholdene i hjemlandet har krav på beskyttelse i Norge.

4.1.5 Den norske stat må respektere de internasjonale menneskerettighetsavtalene den har ratifisert. Flyktningepolitikken skal gjøres human og praktiseres på individuelt grunnlag.

4.1.6 Rasisme i offentlige etater må bekjempes. Det er rasisme når grupper blir sett på og behandlet som spesielt kriminelle og uærlige.

4.1.7 Pressen i Norge nører opp under rasisme når de ved ensidig nyhetsdekning bidrar til å stigmatisere enkelte grupper i samfunnet. De setter stadig hudfarge i sammenheng med kriminalitet, og presenterer upresise og feilaktige kriminalitetsstatistikker. De etiske retningslinjene for pressen må følges. Kriminelle med mørk hudfarge er kriminelle individer, og representerer ikke noe særskilt gruppe.

4.1.8 Den norske staten har gjennom historien diskriminert og undertrykt den samiske urbefolkningen, og de nasjonale minoritetene jøder, kvener, rom, romanifolk og skogfinner. Fremdeles finnes det rasistisk undertrykking av disse gruppene.

4.2 Organisert rasisme / nazisme:

SOS Rasisme slår fast:

4.2.1 Nazisme er ekstrem menneskeforakt, vold og trusler kamuflert som politisk ideologi.

4.2.2 Alle former for nazistisk organisering skal forbys. Kjernen i nazismen er forakt for enkelte folkegrupper, kombinert med en vilje til å utrydde disse folkegruppene. Nazismen er en terrorideologi som er uløselig knyttet til vold. Skrekkeksempelet på konsekvensen av nazistisk organisering er Holocaust under andre verdenskrig.

4.2.3 Det ikke skal være rom for rasistiske og nazistiske ytringer. Å tillate nazistene å delta i debatter er med på å gi dem legitimitet som en del av det politiske miljøet i Norge. Økt ytringsfrihet for nazister betyr innskrenkning av andres friheter. Rasistenes rett til å ytre seg er andres plikt til å la seg forhåne.

4.2.4 Nazistiske symboler skal forbys. Det skal heller ikke tolereres at nazister tar monopol på andre symboler som for eksempel det norske flagget.

4.2.5 Nazister og rasister må konfronteres med ikkevoldelige og folkelige demonstrasjoner der de er.

4.2.6 Uttrykk som «nynazister», «høyreekstreme», «patrioter» og «nasjonalister» om nazister er i all hovedsak egnet til å forvirre, og å legitimere nazister. Nazister skal vises fram som det de er, ikke det de ønsker å framstå som.

4.2.7 Tendensen til etnisk rensning og etnisk baserte kriger internasjonalt er urovekkende. Disse er svært ofte ledsaget av utviklingen av fascistoide regimer og etnisk atskillelse.

4.3 Hverdagsrasisme:

SOS Rasisme slår fast:

4.3.1 Et flerkulturelt Norge bidrar til mangfold i samfunnet. Norsk kultur er ikke, og har aldri vært, statisk. Folk har alltid innvandret til Norge, samtidig som store grupper av nordmenn har utvandret til andre land.

4.3.2 Mennesker er ikke fremmede. Det er rasisme og ikke fremmedfrykt når mennesker med flyktning- og innvandrerbakgrunn og andre grupper i dag blir stengt ute fra områder som boligmarkedet, arbeidsmarkedet og de etablerte sosiale miljøene.

4.3.3 Alle mennesker skal ha et effektivt rettsvern mot rasistisk trakassering og diskriminering.

4.3.4 Rasebegreper, som for eksempel uttrykket «neger», skal ut av det norske språk. Uttrykk av denne typen oppleves krenkende, og er med på å opprettholde forestillingen om at det finnes forskjellige menneskeraser.

4.3.5 Å omtale mennesker som er født i Norge som andre- og tredjegenerasjons innvandrere fungerer stigmatiserende og ekskluderende. Å være nordmann handler ikke om besteforeldrenes hudfarge. Det er folks tilhørighet til landet vårt som er avgjørende.

5.0 Hva er SOS Rasismes rolle?

5.1 SOS Rasisme arbeider for å være en massebevegelse, der så mange som mulig kan jobbe aktivt på et antirasistisk grunnlag.

5.2 SOS Rasisme er skapt ut fra erkjennelsen om at fordommer, diskriminering og trakassering er alles problemer, ikke bare ofrenes.

6.0 Hvilket samfunn ønsker SOS Rasisme?

6.1 SOS Rasisme jobber for et samfunn fritt for rasisme. Et samfunn med plass for alle, og der alle har de samme rettigheter, friheter og plikter, uansett hudfarge, nasjonal, etnisk og kulturell bakgrunn, kjønn, seksuell legning, språk og livssyn. Et samfunn der en ikke behøver å frykte diskriminering.

6.2 SOS Rasisme ønsker et samfunn som viser respekt overfor individers ulikhet. Et samfunn der mangfold er en verdsatt og naturlig del.

6.3 SOS Rasisme ønsker likhet for loven. Det skal stilles like krav til alle som bor i Norge. Kriminalitet og undertrykking er like uakseptabelt uansett hvilken hudfarge gjerningspersonen har.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490